Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Vodonosná vrstva

Podpovrchová vrstva alebo vrstvy hornín alebo iných geologických súvrstiev dostatočnej pórovitosti a priepustnosti umožňujúcich buď významný priechod podzemnej vody alebo odstránenie významného množstva podzemnej vody. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Aquifer

Subsurface layer or layers of rock or other geological strata of sufficient porosity and permeability to allow either a significant flow of groundwater or the abstraction of significant quantities of groundwater. [Source: INSPIRE GLOSSARY]

Vodonosná vrstva

Podpovrchová vrstva nebo vrstvy hornin nebo jiných geologických souvrství dostatečné pórovitosti a propustnosti umožňující buď významný průchod podzemní vody nebo odstranění významného množství podzemní vody [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/sk/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/sk/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/sk/c"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/sk/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/sk/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/sk/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/sk/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/sk/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/sk/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/sk/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/sk/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/sk/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/sk/l"},{"key":"Ľ","url":"/glossary/letters/sk/ľ"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/sk/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/sk/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/sk/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/sk/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/sk/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/sk/s"},{"key":"Š","url":"/glossary/letters/sk/š"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/sk/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/sk/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/sk/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/sk/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/sk/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/sk/z"},{"key":"Ž","url":"/glossary/letters/sk/ž"}],"data":null,"term":[{"name":"Vodonosná vrstva","language":"SK","description":"Podpovrchová vrstva alebo vrstvy hornín alebo iných geologických súvrstiev dostatočnej pórovitosti a priepustnosti umožňujúcich buď významný priechod podzemnej vody alebo odstránenie významného množstva podzemnej vody. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7417"},{"name":"Aquifer","language":"EN","description":"Subsurface layer or layers of rock or other geological strata of sufficient porosity and permeability to allow either a significant flow of groundwater or the abstraction of significant quantities of groundwater. [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7417"},{"name":"Vodonosná vrstva","language":"CZ","description":"Podpovrchová vrstva nebo vrstvy hornin nebo jiných geologických souvrství dostatečné pórovitosti a propustnosti umožňující buď významný průchod podzemní vody nebo odstranění významného množství podzemní vody [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7417"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7417/sk/1/search","current":"7417"},"Action":{"type":0,"letter":null,"page":1,"lang":"sk"}}