Search by INSPIRE

Glossary

Glossary as a part of Spatial Data Registry of the Slovak Republic is a web application listing specific acronyms and terms regarding Infrastructure for spatial information in Europe and the Slovak Republic. Application can be useful as a resource of keywords for metadata creation. Glossary includes Slovak, English and Czech terms and keywords.

Search results

National infrastructure for spatial information (NIPI)

National infrastructure for spatial information (NISI, in Slovak NIPI) is metadata, spatial data sets, spatial data services, network services and network technologies, agreements on sharing, access and use of data for any activity for which these data are useful, coordination and monitoring mechanisms, processes and procedures established, operated or made available. [Source: Zákon č. 3/2010 Z.z.]

Národná infraštruktúra pre priestorové informácie (NIPI)

Národná infraštruktúra pre priestorové informácie (NIPI) sú metaúdaje, súbory priestorových údajov, služby priestorových údajov, sieťové služby a sieťové technológie, dohody o zdieľaní, prístupe a využívaní údajov pre akúkoľvek činnosť, pre ktorú sú tieto údaje využiteľné, koordinačné a monitorovacie mechanizmy, procesy a postupy zriadené, prevádzkované alebo sprístupnené. [Zdroj: Zákon č. 3/2010 Z.z.]

Národní infrastruktura pro prostorové informace (NIPI)

Národní infrastruktura pro prostorové informace (NIPI) jsou metadata, soubory prostorových dat, služby prostorových dat, síťové služby a síťové technologie, dohody o sdílení, přístupu a využívání údajů pro jakoukoli činnost, pro kterou jsou tyto údaje využitelné, koordinační a monitorovací mechanismy, procesy a postupy zřízené, provozované nebo zpřístupněné. [Zdroj: Zákon č. 3/2010 Z.z.]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/en/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/en/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/en/c"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/en/ch"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/en/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/en/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/en/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/en/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/en/h"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/en/i"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/en/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/en/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/en/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/en/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/en/p"},{"key":"Q","url":"/glossary/letters/en/q"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/en/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/en/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/en/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/en/u"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/en/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/en/w"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/en/n","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Namespace","href":"/glossary/term/7433/en/n/1/letters","id":"7433"},{"name":"National infrastructure for spatial information (NIPI)","href":"/glossary/term/7703/en/n/1/letters","id":"7703"},{"name":"Natura2000","href":"/glossary/term/7420/en/n/1/letters","id":"7420"},{"name":"Natural watercourse","href":"/glossary/term/7410/en/n/1/letters","id":"7410"},{"name":"Navaid equipment","href":"/glossary/term/7481/en/n/1/letters","id":"7481"},{"name":"n/a","href":"/glossary/term/7704/en/n/1/letters","id":"7704"}],"error":null},"term":[{"name":"National infrastructure for spatial information (NIPI)","language":"EN","description":"National infrastructure for spatial information (NISI, in Slovak NIPI) is metadata, spatial data sets, spatial data services, network services and network technologies, agreements on sharing, access and use of data for any activity for which these data are useful, coordination and monitoring mechanisms, processes and procedures established, operated or made available. [Source: Zákon č. 3/2010 Z.z.]","id":"7703"},{"name":"Národná infraštruktúra pre priestorové informácie (NIPI)","language":"SK","description":"Národná infraštruktúra pre priestorové informácie (NIPI) sú metaúdaje, súbory priestorových údajov, služby priestorových údajov, sieťové služby a sieťové technológie, dohody o zdieľaní, prístupe a využívaní údajov pre akúkoľvek činnosť, pre ktorú sú tieto údaje využiteľné, koordinačné a monitorovacie mechanizmy, procesy a postupy zriadené, prevádzkované alebo sprístupnené. [Zdroj: Zákon č. 3/2010 Z.z.]","id":"7703"},{"name":"Národní infrastruktura pro prostorové informace (NIPI) ","language":"CZ","description":"Národní infrastruktura pro prostorové informace (NIPI) jsou metadata, soubory prostorových dat, služby prostorových dat, síťové služby a síťové technologie, dohody o sdílení, přístupu a využívání údajů pro jakoukoli činnost, pro kterou jsou tyto údaje využitelné, koordinační a monitorovací mechanismy, procesy a postupy zřízené, provozované nebo zpřístupněné. [Zdroj: Zákon č. 3/2010 Z.z.]","id":"7703"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7703/en/1/letters","current":"7703"},"Action":{"type":1,"letter":"n","page":1,"lang":"en"}}