1. Domov
  2. RPI
  3. Aktivity registra

Aktivity registra

28. 2. 2024
19:34

Ekostabilizačné jadrá [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

28. 2. 2024
19:34

Izolínie klimatického ukazovateľa zavlaženia [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

28. 2. 2024
19:34

Úradná cena lesnej pôdy podľa lesných hospodárskych celkov [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

28. 2. 2024
19:34

Osídlenie v dobe kamennej [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

28. 2. 2024
19:34

Ohrozené druhy vodných bezstavovcov - Imnadia yeyetta [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

28. 2. 2024
19:34

Administratívne sídla (1940 - 1944) [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

28. 2. 2024
19:34

Charakteristiky vodných tokov [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

28. 2. 2024
19:34

Zoogeograficky a faunisticky významný druh - včelárik zlatý [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

28. 2. 2024
19:34

Index expozície ozónu AOT 40 pre lesy (1992 - 1996) [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

28. 2. 2024
19:34

Ohrozené druhy obojživelníkov a plazov - vretenica severná [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

28. 2. 2024
19:34

Pamiatky fortifikačnej architektúry a pamiatky archeológie [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

28. 2. 2024
19:34

Odolnosť pôdy proti kompakcii a intoxikácii [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

28. 2. 2024
19:34

Okresy k 1. 1. 1991 [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

28. 2. 2024
19:34

Ohrozené druhy obojživelníkov a plazov - korytnačka močiarna [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

28. 2. 2024
19:34

Priemerná teplota vzduchu v januári [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

28. 2. 2024
19:34

Sprievodné prejavy neotektonickej aktivity [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

28. 2. 2024
19:34

Absolútne mesačné maximum zrážok [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

28. 2. 2024
19:34

Bažant Phasianus colchicus [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

28. 2. 2024
19:34

Hranice častí prírodno-sídelných spádových mikroregiónov [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

28. 2. 2024
19:34

Druh zveri v zverníkoch [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

28. 2. 2024
19:34

Smery šírenia druhov [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

28. 2. 2024
19:34

Prírodné limity rozvoja urbanisticko-krajinárskeho priestoru [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

28. 2. 2024
19:34

Príslušnosť obce k regionálnemu združeniu [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

28. 2. 2024
19:34

Klimatické hranice [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

28. 2. 2024
19:34

Celková prírodná rádioaktivita [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

28. 2. 2024
19:34

Vegetačné zóny [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

28. 2. 2024
19:34

Izolínie priemerných ročných úhrnov aktuálnej evapotranspirácie [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

28. 2. 2024
19:34

Zoogeograficky a faunisticky významný druh - sova dlhochvostá [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

28. 2. 2024
19:34

Submediteránny prvok - Acentrella sinaica (Ephemeroptera) [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

28. 2. 2024
19:34

Formy vulkanických a magmatických telies [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

28. 2. 2024
19:34

Počet vozidiel kamiónovej dopravy za 24 hodín (r. 1995) [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

28. 2. 2024
19:34

Počet obyvateľov detskej zložky (0 - 14 roční) a podiel detskej zložky [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

28. 2. 2024
19:34

Izolínie priemernej teploty vzduchu v júli [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

28. 2. 2024
19:34

Parnassius apollo (Lepidoptera) - historické údaje [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

28. 2. 2024
19:34

Využiteľné zásoby podzemných vôd hydrogeologického rajónu [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

28. 2. 2024
19:34

Kamenitosť (štrkovitosť) pôdy [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

28. 2. 2024
19:34

Zajac Lepus europaeus [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

28. 2. 2024
19:34

Odberové miesta riečnych sedimentov [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

28. 2. 2024
19:34

Hranice nárečových makroareálov [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

28. 2. 2024
19:34

Riziko kontaminácie rastlinnej produkcie ťažkými kovmi [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

28. 2. 2024
19:34

Celková mineralizácia snehovej pokrývky (1976 - 1995) [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

28. 2. 2024
19:34

Hranice subregiónu cestovného ruchu [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

28. 2. 2024
19:34

Prírodné zdroje liečivých a minerálnych stolových vôd [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

28. 2. 2024
19:34

Pôdna reakcia [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

28. 2. 2024
19:34

Stupeň urbanizácie okresov [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

28. 2. 2024
19:34

Zmeny hraníc v r. 1919 - 1925 [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

28. 2. 2024
19:34

Štátna hranica [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

28. 2. 2024
19:34

Stredná dĺžka života mužov [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

28. 2. 2024
19:34

Geomorfologické jednotky [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia

28. 2. 2024
19:34

Ohrozený druh rastlín - tarica stepná [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Vytvorenie metaúdajového záznamu (Editácia)
Slovenská agentúra životného prostredia