Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Harmonizácia údajov

Poskytovanie prístupu k priestorovým údajom cez sieťové služby vo vyjadrení, ktoré umožňuje ich kombináciu s ostatnými harmonizovanými údajmi koherentným spôsobom pomocou všeobecnej sady špecifikácií produktov údajov [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Data harmonisation

Providing access to spatial data through network services in a representation that allows for combining it with other harmonised data in a coherent way by using a common set of data product specifications [Source: INSPIRE GLOSSARY]

Harmonizace dat

Poskytování přístupu k prostorovým datům skrze síťové služby ve vyjádření, které umožňuje jejich kombinaci s ostatními harmonizovanými daty koherentním způsobem pomocí všeobecné sady specifikací datového produktu [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/sk/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/sk/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/sk/c"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/sk/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/sk/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/sk/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/sk/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/sk/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/sk/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/sk/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/sk/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/sk/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/sk/l"},{"key":"Ľ","url":"/glossary/letters/sk/ľ"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/sk/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/sk/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/sk/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/sk/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/sk/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/sk/s"},{"key":"Š","url":"/glossary/letters/sk/š"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/sk/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/sk/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/sk/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/sk/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/sk/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/sk/z"},{"key":"Ž","url":"/glossary/letters/sk/ž"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/sk/h","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Harmonizácia údajov","href":"/glossary/term/7309/sk/h/1/letters","id":"7309"},{"name":"Histogram","href":"/glossary/term/7695/sk/h/1/letters","id":"7695"},{"name":"Hlavná rieka","href":"/glossary/term/7397/sk/h/1/letters","id":"7397"},{"name":"Hlavné jazero","href":"/glossary/term/7398/sk/h/1/letters","id":"7398"},{"name":"Homologické priestorové objekty","href":"/glossary/term/7333/sk/h/1/letters","id":"7333"}],"error":null},"term":[{"name":"Harmonizácia údajov","language":"SK","description":"Poskytovanie prístupu k priestorovým údajom cez sieťové služby vo vyjadrení, ktoré umožňuje ich kombináciu s ostatnými harmonizovanými údajmi koherentným spôsobom pomocou všeobecnej sady špecifikácií produktov údajov [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7309"},{"name":"Data harmonisation","language":"EN","description":"Providing access to spatial data through network services in a representation that allows for combining it with other harmonised data in a coherent way by using a common set of data product specifications [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7309"},{"name":"Harmonizace dat","language":"CZ","description":"Poskytování přístupu k prostorovým datům skrze síťové služby ve vyjádření, které umožňuje jejich kombinaci s ostatními harmonizovanými daty koherentním způsobem pomocí všeobecné sady specifikací datového produktu [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7309"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7309/sk/1/letters","current":"7309"},"Action":{"type":1,"letter":"h","page":1,"lang":"sk"}}