Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Exonym

Pomenovanie používané v určitom jazyku pre priestorový predmet umiestnený mimo zóny, v ktorej sa týmto jazykom hovorí a odlišujúci jeho formy od používaného pomenovania v oficiálnom alebo zavedenom jazyku tej zóny, kde sa nachádza priestorový predmet [Zdroj: UNGEG]

Exonym

name used in a specific language for a spatial object situated outside the area where that language is spoken, and differing in its form from the name used in an official or well-established language of that area where the spatial object is located [Source: UNGEG]

Exonymum

Pojmenovaní používané v určitém jazyce pro prostorový předmět umístněný mimo zóny, v kterých se tímto jazykem hovoří a odlišující jeho formy od používaného pojmenovaní v oficiálním nebo zavedeném jazyce té zóny, kde se nachází prostorový předmět [Zdroj: UNGEG]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/sk/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/sk/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/sk/c"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/sk/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/sk/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/sk/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/sk/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/sk/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/sk/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/sk/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/sk/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/sk/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/sk/l"},{"key":"Ľ","url":"/glossary/letters/sk/ľ"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/sk/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/sk/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/sk/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/sk/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/sk/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/sk/s"},{"key":"Š","url":"/glossary/letters/sk/š"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/sk/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/sk/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/sk/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/sk/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/sk/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/sk/z"},{"key":"Ž","url":"/glossary/letters/sk/ž"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/sk/e","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Endonym","href":"/glossary/term/7317/sk/e/1/letters","id":"7317"},{"name":"Entita","href":"/glossary/term/7318/sk/e/1/letters","id":"7318"},{"name":"ESDI","href":"/glossary/term/7320/sk/e/1/letters","id":"7320"},{"name":"ETRS89/EVRS","href":"/glossary/term/7489/sk/e/1/letters","id":"7489"},{"name":"Eurocontrol","href":"/glossary/term/7428/sk/e/1/letters","id":"7428"},{"name":"Európsky teresteriálny referenčný systém 1989 (ETRS89)","href":"/glossary/term/7490/sk/e/1/letters","id":"7490"},{"name":"Európsky vertikálny referenčný systém (EVRS)","href":"/glossary/term/7491/sk/e/1/letters","id":"7491"},{"name":"EuroRoadS","href":"/glossary/term/7427/sk/e/1/letters","id":"7427"},{"name":"Exonym","href":"/glossary/term/7321/sk/e/1/letters","id":"7321"}],"error":null},"term":[{"name":"Exonym","language":"SK","description":"Pomenovanie používané v určitom jazyku pre priestorový predmet umiestnený mimo zóny, v ktorej sa týmto jazykom hovorí a odlišujúci jeho formy od používaného pomenovania v oficiálnom alebo zavedenom jazyku tej zóny, kde sa nachádza priestorový predmet  [Zdroj: UNGEG]","id":"7321"},{"name":"Exonym","language":"EN","description":"name used in a specific language for a spatial object situated outside the area where that language is spoken, and differing in its form from the name used in an official or well-established language of that area where the spatial object is located  [Source: UNGEG]","id":"7321"},{"name":"Exonymum","language":"CZ","description":"Pojmenovaní používané v určitém jazyce pro prostorový předmět umístněný mimo zóny, v kterých se tímto jazykem hovoří a odlišující jeho formy od používaného pojmenovaní v oficiálním nebo zavedeném jazyce té zóny, kde se nachází prostorový předmět  [Zdroj: UNGEG]","id":"7321"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7321/sk/1/letters","current":"7321"},"Action":{"type":1,"letter":"e","page":1,"lang":"sk"}}