Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Internal object identifier

unique object identifier which is used internally and is not intended to be used to identify or reference the spatial object by external applications [Source: DS-D2.5]

Identifikátor interného objektu

Jedinečný identifikátor objektu, ktorý sa využíva vnútorne a nezvykne sa využívať k identifikácii alebo odporúčaniu priestorového predmetu vonkajšími aplikáciami [Zdroj: DS-D2.5]

Identifikátor interního objektu

Jedinečný identifikátor objektu, který se využívá interně a není zamýšlen pro identifikaci nebo odkazování prostorového objektu vnějšími aplikacemi [Zdroj: DS-D2.5]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/en/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/en/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/en/c"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/en/ch"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/en/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/en/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/en/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/en/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/en/h"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/en/i"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/en/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/en/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/en/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/en/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/en/p"},{"key":"Q","url":"/glossary/letters/en/q"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/en/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/en/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/en/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/en/u"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/en/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/en/w"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/en/i","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"INSPIRE (directive)","href":"/glossary/term/7686/en/i/1/letters","id":"7686"},{"name":"INSPIRE application schema","href":"/glossary/term/7336/en/i/1/letters","id":"7336"},{"name":"INSPIRE data specification","href":"/glossary/term/7337/en/i/1/letters","id":"7337"},{"name":"INSPIRE geo-portal","href":"/glossary/term/7338/en/i/1/letters","id":"7338"},{"name":"Identifier","href":"/glossary/term/7334/en/i/1/letters","id":"7334"},{"name":"Infrastructure for spatial information","href":"/glossary/term/7335/en/i/1/letters","id":"7335"},{"name":"Inter-modal connection","href":"/glossary/term/7480/en/i/1/letters","id":"7480"},{"name":"Internal object identifier","href":"/glossary/term/7339/en/i/1/letters","id":"7339"},{"name":"Interoperability","href":"/glossary/term/7340/en/i/1/letters","id":"7340"},{"name":"Interoperable spatial data","href":"/glossary/term/7341/en/i/1/letters","id":"7341"},{"name":"Invoke spatial data service (Invoke)","href":"/glossary/term/7462/en/i/1/letters","id":"7462"},{"name":"Isoline","href":"/glossary/term/7696/en/i/1/letters","id":"7696"}],"error":null},"term":[{"name":"Internal object identifier","language":"EN","description":"unique object identifier which is used internally and is not intended to be used to identify or reference the spatial object by external applications  [Source: DS-D2.5]","id":"7339"},{"name":"Identifikátor interného objektu","language":"SK","description":"Jedinečný identifikátor objektu, ktorý sa využíva vnútorne a nezvykne sa využívať k identifikácii alebo odporúčaniu priestorového predmetu vonkajšími aplikáciami  [Zdroj: DS-D2.5]","id":"7339"},{"name":"Identifikátor interního objektu","language":"CZ","description":"Jedinečný identifikátor objektu, který se využívá interně a není zamýšlen pro identifikaci nebo odkazování prostorového objektu vnějšími aplikacemi  [Zdroj: DS-D2.5]","id":"7339"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7339/en/1/letters","current":"7339"},"Action":{"type":1,"letter":"i","page":1,"lang":"en"}}