Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

River basin

the area of land from which all surface run-off flows through a sequence of streams, rivers and, possibly, lakes into the sea at a single river mouth, estuary or delta. [Source: INSPIRE GLOSSARY]

Povodie rieky

Oblasť súše, z povrchu ktorej odteká séria potôčikov, riek a možno aj jazier do mora jediným ústím alebo deltou. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Povodí řeky

Oblast země, z níž všechny povrchové odtékající toky tečou přes řadu vodních toků, řek a případně jezer do moře jediným ústím řeky, ramenem ústí řeky nebo deltou [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/en/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/en/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/en/c"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/en/ch"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/en/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/en/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/en/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/en/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/en/h"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/en/i"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/en/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/en/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/en/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/en/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/en/p"},{"key":"Q","url":"/glossary/letters/en/q"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/en/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/en/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/en/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/en/u"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/en/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/en/w"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/en/r","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Railway yard","href":"/glossary/term/7482/en/r/1/letters","id":"7482"},{"name":"Raster","href":"/glossary/term/7685/en/r/1/letters","id":"7685"},{"name":"Reference data","href":"/glossary/term/7356/en/r/1/letters","id":"7356"},{"name":"Reference grid","href":"/glossary/term/7484/en/r/1/letters","id":"7484"},{"name":"Reference model","href":"/glossary/term/7357/en/r/1/letters","id":"7357"},{"name":"Register","href":"/glossary/term/7358/en/r/1/letters","id":"7358"},{"name":"Register of spatial information (RPI)","href":"/glossary/term/7702/en/r/1/letters","id":"7702"},{"name":"Registry","href":"/glossary/term/7359/en/r/1/letters","id":"7359"},{"name":"Remote sensing","href":"/glossary/term/7690/en/r/1/letters","id":"7690"},{"name":"Resolution","href":"/glossary/term/7360/en/r/1/letters","id":"7360"},{"name":"Resource","href":"/glossary/term/7435/en/r/1/letters","id":"7435"},{"name":"River Basin","href":"/glossary/term/7628/en/r/1/letters","id":"7628"},{"name":"River basin","href":"/glossary/term/7384/en/r/1/letters","id":"7384"},{"name":"River basin district","href":"/glossary/term/7416/en/r/1/letters","id":"7416"},{"name":"Riverbank","href":"/glossary/term/7389/en/r/1/letters","id":"7389"}],"error":null},"term":[{"name":"River basin","language":"EN","description":"the area of land from which all surface run-off flows through a sequence of streams, rivers and, possibly, lakes into the sea at a single river mouth, estuary or delta. [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7384"},{"name":"Povodie rieky","language":"SK","description":"Oblasť súše, z povrchu ktorej odteká séria potôčikov, riek a možno aj jazier do mora jediným ústím alebo deltou. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7384"},{"name":"Povodí řeky","language":"CZ","description":"Oblast země, z níž všechny povrchové odtékající toky tečou přes řadu vodních toků, řek a případně jezer do moře jediným ústím řeky, ramenem ústí řeky nebo deltou [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7384"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7384/en/1/letters","current":"7384"},"Action":{"type":1,"letter":"r","page":1,"lang":"en"}}