Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Aquifer

Subsurface layer or layers of rock or other geological strata of sufficient porosity and permeability to allow either a significant flow of groundwater or the abstraction of significant quantities of groundwater. [Source: INSPIRE GLOSSARY]

Vodonosná vrstva

Podpovrchová vrstva alebo vrstvy hornín alebo iných geologických súvrstiev dostatočnej pórovitosti a priepustnosti umožňujúcich buď významný priechod podzemnej vody alebo odstránenie významného množstva podzemnej vody. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Vodonosná vrstva

Podpovrchová vrstva nebo vrstvy hornin nebo jiných geologických souvrství dostatečné pórovitosti a propustnosti umožňující buď významný průchod podzemní vody nebo odstranění významného množství podzemní vody [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/en/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/en/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/en/c"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/en/ch"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/en/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/en/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/en/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/en/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/en/h"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/en/i"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/en/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/en/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/en/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/en/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/en/p"},{"key":"Q","url":"/glossary/letters/en/q"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/en/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/en/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/en/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/en/u"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/en/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/en/w"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/en/a","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Actor","href":"/glossary/term/7300/en/a/1/letters","id":"7300"},{"name":"Addressable object","href":"/glossary/term/7465/en/a/1/letters","id":"7465"},{"name":"Aerodrome reference point","href":"/glossary/term/7477/en/a/1/letters","id":"7477"},{"name":"Anaglyph","href":"/glossary/term/7688/en/a/1/letters","id":"7688"},{"name":"Application Data","href":"/glossary/term/7301/en/a/1/letters","id":"7301"},{"name":"Application Schema","href":"/glossary/term/7302/en/a/1/letters","id":"7302"},{"name":"Aqueduct","href":"/glossary/term/7405/en/a/1/letters","id":"7405"},{"name":"Aquifer","href":"/glossary/term/7595/en/a/1/letters","id":"7595"},{"name":"Aquifer","href":"/glossary/term/7417/en/a/1/letters","id":"7417"},{"name":"Artificial water body","href":"/glossary/term/7399/en/a/1/letters","id":"7399"}],"error":null},"term":[{"name":"Aquifer","language":"EN","description":"Subsurface layer or layers of rock or other geological strata of sufficient porosity and permeability to allow either a significant flow of groundwater or the abstraction of significant quantities of groundwater. [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7417"},{"name":"Vodonosná vrstva","language":"SK","description":"Podpovrchová vrstva alebo vrstvy hornín alebo iných geologických súvrstiev dostatočnej pórovitosti a priepustnosti umožňujúcich buď významný priechod podzemnej vody alebo odstránenie významného množstva podzemnej vody. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7417"},{"name":"Vodonosná vrstva","language":"CZ","description":"Podpovrchová vrstva nebo vrstvy hornin nebo jiných geologických souvrství dostatečné pórovitosti a propustnosti umožňující buď významný průchod podzemní vody nebo odstranění významného množství podzemní vody [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7417"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7417/en/1/letters","current":"7417"},"Action":{"type":1,"letter":"a","page":1,"lang":"en"}}