Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Character string

Means the value domain of metadata elements expressed as a set of characters treated as a unit; [Source: INSPIRE GLOSSARY]

Reťazec znakov

Predstavuje hodnotové pole metaúdajových prvkov, vyjadrené ako sadu údajov, vnímanú ako celok [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Znakový řetězec

Hodnotová doména prvků metadat vyjádřená jako sada znaků, jež je považovaná za jednotku [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/en/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/en/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/en/c"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/en/ch"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/en/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/en/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/en/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/en/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/en/h"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/en/i"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/en/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/en/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/en/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/en/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/en/p"},{"key":"Q","url":"/glossary/letters/en/q"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/en/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/en/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/en/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/en/u"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/en/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/en/w"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/en/ch","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Character string","href":"/glossary/term/7429/en/ch/1/letters","id":"7429"}],"error":null},"term":[{"name":"Character string","language":"EN","description":"Means the value domain of metadata elements expressed as a set of characters treated as a unit; [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7429"},{"name":"Reťazec znakov","language":"SK","description":"Predstavuje hodnotové pole metaúdajových prvkov, vyjadrené ako sadu údajov, vnímanú ako celok [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7429"},{"name":"Znakový řetězec","language":"CZ","description":"Hodnotová doména prvků metadat vyjádřená jako sada znaků, jež je považovaná za jednotku  [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7429"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7429/en/1/letters","current":"7429"},"Action":{"type":1,"letter":"ch","page":1,"lang":"en"}}