Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Inter-modal connection

A connection between two elements in different transport networks that use a different transport mode, giving the possibility to change transported media (people, goods, etc) from one transport mode to another [Source: INSPIRE GLOSSARY]

Prepojenie viacerých druhov prepravy

Prepojenie medzi dvoma prvkami dopravy odlišných sietí, využívajúcich prepravujúci režím, poskytujúci možnosť zmeniť prepravované mediá (ľudí, tovar, atď.) z jedného prepravovacieho režimu do druhého. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Intermodální spojení

Spojení mezi dvěma prvky v různých dopravních sítích používajících různé druhy dopravy, které přepravovaným mediím (lidem, zboží atd.) poskytují možnost vyměnit jeden druh dopravy za jiný [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/en/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/en/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/en/c"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/en/ch"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/en/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/en/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/en/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/en/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/en/h"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/en/i"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/en/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/en/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/en/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/en/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/en/p"},{"key":"Q","url":"/glossary/letters/en/q"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/en/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/en/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/en/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/en/u"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/en/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/en/w"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/en/i","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"INSPIRE (directive)","href":"/glossary/term/7686/en/i/1/letters","id":"7686"},{"name":"INSPIRE application schema","href":"/glossary/term/7336/en/i/1/letters","id":"7336"},{"name":"INSPIRE data specification","href":"/glossary/term/7337/en/i/1/letters","id":"7337"},{"name":"INSPIRE geo-portal","href":"/glossary/term/7338/en/i/1/letters","id":"7338"},{"name":"Identifier","href":"/glossary/term/7334/en/i/1/letters","id":"7334"},{"name":"Infrastructure for spatial information","href":"/glossary/term/7335/en/i/1/letters","id":"7335"},{"name":"Inter-modal connection","href":"/glossary/term/7480/en/i/1/letters","id":"7480"},{"name":"Internal object identifier","href":"/glossary/term/7339/en/i/1/letters","id":"7339"},{"name":"Interoperability","href":"/glossary/term/7340/en/i/1/letters","id":"7340"},{"name":"Interoperable spatial data","href":"/glossary/term/7341/en/i/1/letters","id":"7341"},{"name":"Invoke spatial data service (Invoke)","href":"/glossary/term/7462/en/i/1/letters","id":"7462"},{"name":"Isoline","href":"/glossary/term/7696/en/i/1/letters","id":"7696"}],"error":null},"term":[{"name":"Inter-modal connection","language":"EN","description":"A connection between two elements in different transport networks that use a different transport mode, giving the possibility to change transported media (people, goods, etc) from one transport mode to another [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7480"},{"name":"Prepojenie viacerých druhov prepravy","language":"SK","description":"Prepojenie medzi dvoma prvkami dopravy odlišných sietí, využívajúcich prepravujúci režím, poskytujúci možnosť zmeniť prepravované mediá (ľudí, tovar, atď.) z jedného prepravovacieho režimu do druhého. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7480"},{"name":"Intermodální spojení","language":"CZ","description":"Spojení mezi dvěma prvky v různých dopravních sítích používajících různé druhy dopravy, které přepravovaným mediím (lidem, zboží atd.) poskytují možnost vyměnit jeden druh dopravy za jiný [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7480"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7480/en/1/letters","current":"7480"},"Action":{"type":1,"letter":"i","page":1,"lang":"en"}}