Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Basic property unit

The basic unit of ownership that is recorded in the land books, land registers or equivalent. It is defined by ownership and homogeneous real property rights, and may be made up of one or several parcels. [Source: INSPIRE GLOSSARY]

Základná jednotka nehnuteľnosti

Základná jednotka vlastníctva, zapísaná v katastrálnych knihách, registroch alebo podobných evidenciách. Je definovaná vlastníctvom a homogénnymi reálnymi vlastníckymi právami k nehnuteľnosti a môžu byť vztiahnuté k jednej alebo viacerým parcelám. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Základní jednotka vlastnictví

Základní jednotka vlastnických práv, která je zaznamenána v pozemkových knihách, katastrech nemovitostí nebo v obdobném rejstříku. Je vymezena jednoznačným vlastnictvím a právy na homogenní nemovitý majetek a může se skládat z jedné nebo více sousedících nebo nesousedících parcel [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/en/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/en/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/en/c"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/en/ch"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/en/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/en/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/en/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/en/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/en/h"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/en/i"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/en/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/en/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/en/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/en/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/en/p"},{"key":"Q","url":"/glossary/letters/en/q"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/en/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/en/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/en/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/en/u"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/en/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/en/w"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/en/b","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Basic property unit","href":"/glossary/term/7492/en/b/1/letters","id":"7492"},{"name":"Basic property unit","href":"/glossary/term/7521/en/b/1/letters","id":"7521"},{"name":"Bifurcation","href":"/glossary/term/7413/en/b/1/letters","id":"7413"},{"name":"Bridge","href":"/glossary/term/7406/en/b/1/letters","id":"7406"},{"name":"Byte","href":"/glossary/term/7689/en/b/1/letters","id":"7689"}],"error":null},"term":[{"name":"Basic property unit","language":"EN","description":"The basic unit of ownership that is recorded in the land books, land registers or equivalent. It is defined by ownership and homogeneous real property rights, and may be made up of one or several parcels. [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7492"},{"name":"Základná jednotka nehnuteľnosti","language":"SK","description":"Základná jednotka vlastníctva, zapísaná v katastrálnych knihách, registroch alebo podobných evidenciách. Je definovaná vlastníctvom a homogénnymi reálnymi vlastníckymi právami k nehnuteľnosti a môžu byť vztiahnuté k jednej alebo viacerým parcelám. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7492"},{"name":"Základní jednotka vlastnictví","language":"CZ","description":"Základní jednotka vlastnických práv, která je zaznamenána v pozemkových knihách, katastrech nemovitostí nebo v obdobném rejstříku. Je vymezena jednoznačným vlastnictvím a právy na homogenní nemovitý majetek a může se skládat z jedné nebo více sousedících nebo nesousedících parcel [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7492"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7492/en/1/letters","current":"7492"},"Action":{"type":1,"letter":"b","page":1,"lang":"en"}}