Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Raster

A spatial data model that defines space as an array of equally sized cells arranged in rows and columns, and composed of single or multiple bands. Each cell contains an attribute value and location coordinates. Unlike a vector structure, which stores coordinates explicitly, raster coordinates are contained in the ordering of the matrix. Groups of cells that share the same value represent the same type of geographic feature. [Source: Esri Support GIS Dictionary]

Raster

Priestorový údajový model, ktorý definuje priestor ako pole rovnako veľkých buniek usporiadaných v riadkoch a stĺpcoch a ktorý pozostáva z jedného alebo viacerých pásiem. Každá bunka obsahuje atribútovú hodnotu a polohové súradnice. Na rozdiel od vektorovej štruktúry, ktorá uchováva súradnice explicitne, rastrové súradnice sú obsiahnuté v usporiadaní matice. Skupina buniek, ktorá obsahuje rovnakú hodnotu, reprezentuje rovnaký typ geografického znaku. [Zdroj: Esri Support GIS Dictionary]

Rastr

Prostorový datový model, který definuje prostor jako pole stejně velkých buněk uspořádaných v řádcích a sloupcích a který pozůstává z jednoho nebo více pásem. Každá buňka obsahuje atributovou hodnotu a polohové souřadnice. Na rozdíl od vektorové struktury, která uchovává souřadnice explicitně, rastrové souřadnice jsou zahrnuty v uspořádaní matice. Skupina buněk, která obsahuje stejnou hodnotu, reprezentuje stejný typ geografického znaku. [Zdroj: Esri Support GIS Dictionary]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/en/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/en/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/en/c"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/en/ch"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/en/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/en/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/en/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/en/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/en/h"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/en/i"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/en/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/en/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/en/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/en/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/en/p"},{"key":"Q","url":"/glossary/letters/en/q"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/en/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/en/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/en/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/en/u"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/en/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/en/w"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/en/r","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Railway yard","href":"/glossary/term/7482/en/r/1/letters","id":"7482"},{"name":"Raster","href":"/glossary/term/7685/en/r/1/letters","id":"7685"},{"name":"Reference data","href":"/glossary/term/7356/en/r/1/letters","id":"7356"},{"name":"Reference grid","href":"/glossary/term/7484/en/r/1/letters","id":"7484"},{"name":"Reference model","href":"/glossary/term/7357/en/r/1/letters","id":"7357"},{"name":"Register","href":"/glossary/term/7358/en/r/1/letters","id":"7358"},{"name":"Register of spatial information (RPI)","href":"/glossary/term/7702/en/r/1/letters","id":"7702"},{"name":"Registry","href":"/glossary/term/7359/en/r/1/letters","id":"7359"},{"name":"Remote sensing","href":"/glossary/term/7690/en/r/1/letters","id":"7690"},{"name":"Resolution","href":"/glossary/term/7360/en/r/1/letters","id":"7360"},{"name":"Resource","href":"/glossary/term/7435/en/r/1/letters","id":"7435"},{"name":"River Basin","href":"/glossary/term/7628/en/r/1/letters","id":"7628"},{"name":"River basin","href":"/glossary/term/7384/en/r/1/letters","id":"7384"},{"name":"River basin district","href":"/glossary/term/7416/en/r/1/letters","id":"7416"},{"name":"Riverbank","href":"/glossary/term/7389/en/r/1/letters","id":"7389"}],"error":null},"term":[{"name":"Raster","language":"EN","description":"A spatial data model that defines space as an array of equally sized cells arranged in rows and columns, and composed of single or multiple bands. Each cell contains an attribute value and location coordinates. Unlike a vector structure, which stores coordinates explicitly, raster coordinates are contained in the ordering of the matrix. Groups of cells that share the same value represent the same type of geographic feature. [Source: Esri Support GIS Dictionary]","id":"7685"},{"name":"Raster","language":"SK","description":"Priestorový údajový model, ktorý definuje priestor ako pole rovnako veľkých buniek usporiadaných v riadkoch a stĺpcoch a ktorý pozostáva z jedného alebo viacerých pásiem. Každá bunka obsahuje atribútovú hodnotu a polohové súradnice. Na rozdiel od vektorovej štruktúry, ktorá uchováva súradnice explicitne, rastrové súradnice sú obsiahnuté v usporiadaní matice. Skupina buniek, ktorá obsahuje rovnakú hodnotu, reprezentuje rovnaký typ geografického znaku. [Zdroj: Esri Support GIS Dictionary]","id":"7685"},{"name":"Rastr","language":"CZ","description":"Prostorový datový model, který definuje prostor jako pole stejně velkých buněk uspořádaných v řádcích a sloupcích a který pozůstává z jednoho nebo více pásem. Každá buňka obsahuje atributovou hodnotu a polohové souřadnice. Na rozdíl od vektorové struktury, která uchovává souřadnice explicitně, rastrové souřadnice jsou zahrnuty v uspořádaní matice. Skupina buněk, která obsahuje stejnou hodnotu, reprezentuje stejný typ geografického znaku. [Zdroj: Esri Support GIS Dictionary]","id":"7685"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7685/en/1/letters","current":"7685"},"Action":{"type":1,"letter":"r","page":1,"lang":"en"}}