Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Remote sensing

Collecting and interpreting information about the environment and the surface of the earth from a distance, primarily by sensing radiation that is naturally emitted or reflected by the earth's surface or from the atmosphere, or by sensing signals transmitted from a device and reflected back to it. Examples of remote-sensing methods include aerial photography, radar, and satellite imaging. [Source: Esri Support GIS Dictionary]

Diaľkový prieskum Zeme

Zber a interpretácia informácií o prostredí a povrchu Zeme z diaľky, primárne zo snímania radiácie, ktorá je prirodzene emitovaná alebo odrážaná od zemského povrchu či atmosféry, alebo zo snímania signálov vyslaných zo zariadenia a odrazených späť do tohto zariadenia. Príkladmi metód diaľkového prieskumu Zeme sú letecké snímkovanie, radar a satelitné snímkovanie. [Zdroj: Esri Support GIS Dictionary]

Dálkový průzkum Země

Sběr a interpretace informací o prostředí a povrchu Země z dálky, primárně ze snímání radiace, která je přirozeně emitována nebo odrážená od zemského povrchu či atmosféry, nebo ze snímání signálů vyslaných ze zařízení a odražených zpět do tohoto zařízení. Příklady metod dálkového průzkumu Země jsou letecké snímkování, radar a satelitní snímkování. [Zdroj: Esri Support GIS Dictionary]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/en/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/en/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/en/c"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/en/ch"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/en/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/en/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/en/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/en/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/en/h"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/en/i"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/en/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/en/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/en/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/en/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/en/p"},{"key":"Q","url":"/glossary/letters/en/q"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/en/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/en/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/en/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/en/u"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/en/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/en/w"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/en/r","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Railway yard","href":"/glossary/term/7482/en/r/1/letters","id":"7482"},{"name":"Raster","href":"/glossary/term/7685/en/r/1/letters","id":"7685"},{"name":"Reference data","href":"/glossary/term/7356/en/r/1/letters","id":"7356"},{"name":"Reference grid","href":"/glossary/term/7484/en/r/1/letters","id":"7484"},{"name":"Reference model","href":"/glossary/term/7357/en/r/1/letters","id":"7357"},{"name":"Register","href":"/glossary/term/7358/en/r/1/letters","id":"7358"},{"name":"Register of spatial information (RPI)","href":"/glossary/term/7702/en/r/1/letters","id":"7702"},{"name":"Registry","href":"/glossary/term/7359/en/r/1/letters","id":"7359"},{"name":"Remote sensing","href":"/glossary/term/7690/en/r/1/letters","id":"7690"},{"name":"Resolution","href":"/glossary/term/7360/en/r/1/letters","id":"7360"},{"name":"Resource","href":"/glossary/term/7435/en/r/1/letters","id":"7435"},{"name":"River Basin","href":"/glossary/term/7628/en/r/1/letters","id":"7628"},{"name":"River basin","href":"/glossary/term/7384/en/r/1/letters","id":"7384"},{"name":"River basin district","href":"/glossary/term/7416/en/r/1/letters","id":"7416"},{"name":"Riverbank","href":"/glossary/term/7389/en/r/1/letters","id":"7389"}],"error":null},"term":[{"name":"Remote sensing","language":"EN","description":"Collecting and interpreting information about the environment and the surface of the earth from a distance, primarily by sensing radiation that is naturally emitted or reflected by the earth\u0027s surface or from the atmosphere, or by sensing signals transmitted from a device and reflected back to it. Examples of remote-sensing methods include aerial photography, radar, and satellite imaging. [Source: Esri Support GIS Dictionary]","id":"7690"},{"name":"Diaľkový prieskum Zeme","language":"SK","description":"Zber a interpretácia informácií o prostredí a povrchu Zeme z diaľky, primárne zo snímania radiácie, ktorá je prirodzene emitovaná alebo odrážaná od zemského povrchu či atmosféry, alebo zo snímania signálov vyslaných zo zariadenia a odrazených späť do tohto zariadenia. Príkladmi metód diaľkového prieskumu Zeme sú letecké snímkovanie, radar a satelitné snímkovanie. [Zdroj: Esri Support GIS Dictionary]","id":"7690"},{"name":"Dálkový průzkum Země","language":"CZ","description":"Sběr a interpretace informací o prostředí a povrchu Země z dálky, primárně ze snímání radiace, která je přirozeně emitována nebo odrážená od zemského povrchu či atmosféry, nebo ze snímání signálů vyslaných ze zařízení a odražených zpět do tohoto zařízení. Příklady metod dálkového průzkumu Země jsou letecké snímkování, radar a satelitní snímkování. [Zdroj: Esri Support GIS Dictionary]","id":"7690"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7690/en/1/letters","current":"7690"},"Action":{"type":1,"letter":"r","page":1,"lang":"en"}}