Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Georeferencing

Aligning geographic data to a known coordinate system so it can be viewed, queried, and analyzed with other geographic data. Georeferencing may involve shifting, rotating, scaling, skewing, and in some cases warping, rubber sheeting, or orthorectifying the data. [Source: Esri Support GIS Dictionary]

Georeferencovanie

Prispôsobenie geografických dát známemu súradnicovému systému tak , aby bolo možné dáta prehliadať, dopytovať a analyzovať s inými geografickými dátami. Georeferencovanie môže zahrňovať posun, rotáciu, zmenu mierky, skosenie a v niektorých prípadoch deformáciu či ortorektifikáciu dát. [Zdroj: Esri Support GIS Dictionary]

Georeferencování

Přizpůsobení geografických dat známému souřadnicovému systému tak , aby bylo možné data prohlížet, dotazovat a analyzovat s jinými geografickými daty. Georeferencování může zahrnovat posun, rotaci, změnu měřítka, zkosení a v některých případech deformaci či ortorektifikaci dat. [Zdroj: Esri Support GIS Dictionary]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/en/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/en/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/en/c"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/en/ch"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/en/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/en/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/en/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/en/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/en/h"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/en/i"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/en/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/en/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/en/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/en/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/en/p"},{"key":"Q","url":"/glossary/letters/en/q"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/en/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/en/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/en/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/en/u"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/en/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/en/w"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/en/g","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Gazetteer","href":"/glossary/term/7328/en/g/1/letters","id":"7328"},{"name":"General Feature model","href":"/glossary/term/7329/en/g/1/letters","id":"7329"},{"name":"Generalization","href":"/glossary/term/7693/en/g/1/letters","id":"7693"},{"name":"Geodetic coordinate system","href":"/glossary/term/7475/en/g/1/letters","id":"7475"},{"name":"Geographic bounding box","href":"/glossary/term/7700/en/g/1/letters","id":"7700"},{"name":"Geographic identifier","href":"/glossary/term/7330/en/g/1/letters","id":"7330"},{"name":"Geographical grid system","href":"/glossary/term/7331/en/g/1/letters","id":"7331"},{"name":"Georeferencing","href":"/glossary/term/7694/en/g/1/letters","id":"7694"},{"name":"Glacier","href":"/glossary/term/7386/en/g/1/letters","id":"7386"},{"name":"Grid","href":"/glossary/term/7472/en/g/1/letters","id":"7472"},{"name":"Grid cell","href":"/glossary/term/7476/en/g/1/letters","id":"7476"},{"name":"Grid point","href":"/glossary/term/7426/en/g/1/letters","id":"7426"}],"error":null},"term":[{"name":"Georeferencing","language":"EN","description":"Aligning geographic data to a known coordinate system so it can be viewed, queried, and analyzed with other geographic data. Georeferencing may involve shifting, rotating, scaling, skewing, and in some cases warping, rubber sheeting, or orthorectifying the data. [Source: Esri Support GIS Dictionary]","id":"7694"},{"name":"Georeferencovanie","language":"SK","description":"Prispôsobenie geografických dát známemu súradnicovému systému tak , aby bolo možné dáta prehliadať, dopytovať  a analyzovať s inými geografickými dátami. Georeferencovanie môže zahrňovať posun, rotáciu, zmenu mierky, skosenie a v niektorých prípadoch deformáciu či ortorektifikáciu dát. [Zdroj: Esri Support GIS Dictionary]","id":"7694"},{"name":"Georeferencování","language":"CZ","description":"Přizpůsobení geografických dat známému souřadnicovému systému tak , aby bylo možné data prohlížet, dotazovat  a analyzovat s jinými geografickými daty. Georeferencování může zahrnovat posun, rotaci, změnu měřítka, zkosení a v některých případech deformaci či ortorektifikaci dat. [Zdroj: Esri Support GIS Dictionary]","id":"7694"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7694/en/1/letters","current":"7694"},"Action":{"type":1,"letter":"g","page":1,"lang":"en"}}