Späť na portál

Vyhľadať podľa INSPIRE

Mapové vrstvy

  Mapové kompozície

   Načítať kompozíciu


   Aktuálnosť metaúdajov

   Zatvoriť

   Údaje o zdroji

   Zodpovedná strana a podmienky

   Parametre údajov

   Platnosť údajov
   Mierka
   Územná vzorková vzdialenosť
   Zatvoriť

   Identifikátor súboru: https://data.gov.sk/set/rpi/gmd/42181810/8F735B3CEC3E571DE0530210000AAB0F

   Jazyk: slovenský
   Druh zdroja: služba priestorových údajov

   Kontaktné miesto

   Zodpovedná osoba: Martin Tuchyňa

   Názov organizácie: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

   Úloha zodpovednej strany: kontaktné miesto
   Informácie o zodpovednej organizácii
   Kontaktné miesto
   Telefonický kontakt
   Adresa

   Ulica: Námesetie Ľ. Štúra

   Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto

   PSČ: 81235

   Štát: Slovenská republika

   E-mail: martin.tuchyna@enviro.gov.sk

   Dátum vytvorenia metaúdajov: 2019-08-06

   Názov metaúdajovej normy: ISO 19119

   Verzia metaúdajovej normy: 2003/Cor.1:2006, Slovenský národný metaúdajový profil

   Identifikácia údajov

   Obsah zdroja: INSPIRE PD Ukladacia služba 14,02_02 Predbežné hodnotenie povodňového rizika - potencionálne budúce udalosti - povodie Dunaj

   Typ služby založený na priestorových údajoch: stiahnutie

   Typ väzby: tesný
   Citácia

   Názov zdroja: INSPIRE PD 14,02_02 Predbežné hodnotenie povodňového rizika - potencionálne budúce udalosti - povodie Dunaj. Ukladacia služba

   Referenčný dátum

   Referenčný dátum: 2019-07-30

   Typ udalosti: dátum vytvorenia
   Jedinečný identifikátor

   Kód: https://data.gov.sk/set/rpi/srv/42181810/8F735B3CEC3E571DE0530210000AAB0F

   Menný priestor: https://data.gov.sk/set/rpi/srv/42181810/

   Kontaktné miesto

   Zodpovedná osoba: {WW:RNDr. Jozef Krnáč, PhD.}

   Názov organizácie: Slovenský vodohospodársky podnik

   Úloha zodpovednej strany: distribútor
   Informácie o zodpovednej organizácii
   Kontaktné miesto
   Telefonický kontakt
   Adresa

   Ulica: Radničné námestie 8

   Mesto: Banská Štiavnica

   PSČ: 969 55

   Štát: Slovenská republika

   E-mail: Jozef.Krnac@svp.sk

   Kontaktné miesto

   Zodpovedná osoba: Martin Tuchyňa

   Názov organizácie: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

   Úloha zodpovednej strany: vlastník
   Informácie o zodpovednej organizácii
   Kontaktné miesto
   Telefonický kontakt
   Adresa

   Ulica: Námestie Ľ. Štúra

   Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto

   PSČ: 81235

   Štát: Slovenská republika

   E-mail: martin.tuchyna@enviro.gov.sk

   Kľúčové slová

   Kľúčové slovo: služba prístupu k mapám

   Obmedzenia

   Podmienky týkajúce sa prístupu a použitia: neuplatňujú sa žiadne podmienky

   Obmedzenia
   Legislatívne obmedzenia
   Obmedzenia prístupu: ďalšie obmedzenie

   Obmedzenia verejného prístupu: neexistujú obmedzenia prístupu verejnosti

   Rozsah služby
   Geografické ohraničenie

   Typ rozsahu: áno

   Najzápadnejšia súradnica: 16.83

   Najvýchodnejšia súradnica: 22.57

   Najjužnejšia súradnica: 47.73

   Najsevernejšia súradnica: 49.61

   Obsahovaná operácia
   Platformy spracovania (DCP): webové služby
   Prípojné miesto služby
   Lokátor zdroja: https://mpt.svp.sk/server/services/inspire/PFRAFutureEvents_Polygon_SK40000/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS

   Dostupné: https://data.gov.sk/set/rpi/gmd/42181810/8EE23D84EE2D7198E0530210000ACB6F

   Distribúcia

   Možnosti prenosu
   Parametre prenosu
   On-line
   Lokátor zdroja: https://mpt.svp.sk/server/services/inspire/PFRAFutureEvents_Polygon_SK40000/MapServer/WFSServer?request=GetCapabilities&service=WFS
   Funkcia: stiahnutie

   Kvalita

   Úroveň pôsobnosti
   Hierarchická úroveň: služba priestorových údajov
   Popis hierarchickej úrovne

   Popis: INSPIRE ukladacia služba

   Správa - Logická konzistencia - Doménová konzistencia
   Výsledok skúšky

   Popis testu: Viď Nariadenie Komisie (EÚ) č. 976/2009

   Citácia špecifikácie

   Názov zdroja: Nariadenie Komisie (ES) č. 976/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o sieťové služby

   Alternatívny názov: COMMISSION REGULATION (EC) No 976/2009 of 19 October 2009 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards the Network Services

   Referenčný dátum

   Referenčný dátum: 2009-10-20

   Typ udalosti: dátum uverejnenia
   Vyhovuje špecifikácii: neznáme