Späť na portál

Vyhľadať podľa INSPIRE

Mapové vrstvy

  Mapové kompozície

   Načítať kompozíciu


   Aktuálnosť metaúdajov

   Zatvoriť

   Údaje o zdroji

   Zodpovedná strana a podmienky

   Parametre údajov

   Platnosť údajov
   Mierka
   Územná vzorková vzdialenosť
   Zatvoriť

   Identifikátor súboru: https://data.gov.sk/set/rpi/gmd/42181810/DD7965545BC1498DE0530210000A5F9A

   Jazyk: slovenský
   Druh zdroja: dátová sada (DS)

   Kontaktné miesto

   Zodpovedná osoba: Martin Tuchyňa

   Názov organizácie: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

   Úloha zodpovednej strany: kontaktné miesto
   Informácie o zodpovednej organizácii
   Kontaktné miesto
   Telefonický kontakt
   Adresa

   Ulica: Námestie Ľ. Štúra

   PSČ: 81235

   Štát: Slovenská republika

   E-mail: martin.tuchyna@enviro.gov.sk

   Dátum aktualizácie metaúdajov: 2022-05-10

   Názov metaúdajovej normy: ISO 19115

   Verzia metaúdajovej normy: 2003/Cor.1:2006, Slovenský národný metaúdajový profil

   Referenčný systém

   Identifikátor referenčného systému

   Kód: http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/5514

   Menný priestor: EPSG

   Verzia: nešpecifikovaná

   Referenčný dátum

   Referenčný dátum: 2012-11-26

   Typ udalosti: dátum vytvorenia

   Identifikácia údajov

   Obsah zdroja: INSPIRE - Verejné a štátne služby - Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb (INSPIRE údaje)

   Typ priestorovej reprezentácie: vektor
   Jazyk: slovenský
   Kódovanie znakov: utf-8
   Tématická kategória: poloha
   Citácia

   Názov zdroja: INSPIRE - Verejné a štátne služby - Centrálny register poskytovateľov sociálnych služieb

   Referenčný dátum

   Referenčný dátum: 2022-05-10

   Typ udalosti: dátum vytvorenia
   Jedinečný identifikátor

   Kód: https://data.gov.sk/set/rpi/dat/42181810/DD7965545BC1498DE0530210000A5F9A

   Menný priestor: https://data.gov.sk/set/rpi/dat/42181810/

   Kontaktné miesto

   Zodpovedná osoba: Martin Tuchyňa

   Názov organizácie: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

   Úloha zodpovednej strany: poskytovateľ
   Informácie o zodpovednej organizácii
   Kontaktné miesto
   Telefonický kontakt
   Adresa

   Ulica: Námestie Ľ. Štúra

   Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto

   PSČ: 81235

   Štát: Slovenská republika

   E-mail: martin.tuchyna@enviro.gov.sk

   Kľúčové slová

   Kľúčové slovo: Verejné a štátne služby

   Oficiálne registrovaný tezaurus

   Názov zdroja: GEMET - INSPIRE themes, version 1.0

   Referenčný dátum

   Referenčný dátum: 2008-06-01

   Typ udalosti: dátum uverejnenia
   Zodpovedná strana

   Názov organizácie: Joint Research Centre

   Úloha zodpovednej strany: kontaktné miesto
   Kľúčové slová

   Kľúčové slovo: Sociálne služby

   Oficiálne registrovaný tezaurus
   Referenčný dátum

   Referenčný dátum: 2008-06-01

   Typ udalosti: dátum uverejnenia
   Zodpovedná strana
   Úloha zodpovednej strany: kontaktné miesto
   Obmedzenia

   Podmienky týkajúce sa prístupu a použitia: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

   Obmedzenia
   Legislatívne obmedzenia
   Obmedzenia prístupu: ďalšie obmedzenie

   Obmedzenia verejného prístupu: Bez obmedzenia

   Rozsah
   Geografické ohraničenie

   Typ rozsahu: áno

   Najzápadnejšia súradnica: 16.83

   Najvýchodnejšia súradnica: 22.57

   Najjužnejšia súradnica: 47.73

   Najsevernejšia súradnica: 49.61

   Distribúcia

   Distribučný formát

   Názov: xml+ gml

   Verzia: 1

   Možnosti prenosu
   Parametre prenosu
   On-line
   Lokátor zdroja: http://maps.geocloud.sk/geoserver/us-govserv/ows?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities
   Funkcia: informácia
   On-line
   Lokátor zdroja: http://maps.geocloud.sk/geoserver/us-govserv/ows?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities
   Funkcia: stiahnutie

   Kvalita

   Úroveň pôsobnosti
   Hierarchická úroveň: dátová sada (DS)
   Popis hierarchickej úrovne
   Správa - Logická konzistencia - Doménová konzistencia
   Výsledok skúšky

   Popis testu: Viď Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1089/2010

   Vyhovuje špecifikácii: áno

   Citácia špecifikácie

   Názov zdroja: Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1089/2010 z 23. novembra 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov

   Alternatívny názov: Commission Regulation (EU) No 1089/2010 of 23 November 2010 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards interoperability of spatial data sets and services

   Referenčný dátum

   Referenčný dátum: 2010-12-08

   Typ udalosti: dátum uverejnenia
   Správa - Kompletnosť - Chýbajúce údaje

   Názov merania: Počet chýbajúcich jednotiek

   Popis merania: Údaje o pokrytej oblasti pre INSPIRE monitoring

   Výsledok skúšky

   Jednotky merania: http://geoportal.gov.cz/res/units.xml#percent

   Pôvod

   Vyhlásenie: https://data.gov.sk/dataset/centralny-register-poskytovatelov-socialnych-sluzieb a http://www.employment.gov.sk//files/datasety/centralnyregisterposkytovatelov.csv