Pomocník k mapovému a vyhľadávaciemu klientovi

Na čo slúži Mapový a vyhľadávací klient RPI?

Mapový a vyhľadávací klient slúži na:

 1. publikáciu priestorových údajov prostredníctvom zobrazovacích služieb
 2. vyhľadávanie súborov a služieb priestorových údajov na základe obsahu zodpovedajúcich metaúdajov a následné zobrazenie obsah týchto metaúdajov.

Mapový klient spĺňa požiadavky stanovené v príslušnej INSPIRE legislatíve, konkrétne Nariadenie Komisie (ES) č. 976/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o sieťové služby.

Minimálne požiadavky

Pre spustenie mapového okna a ďalších komponentov aplikácie je potrebné mať v prehliadači zapnutý Java Script. Aplikácia je kompatibilná s majoritnými internetovými prehliadačmi:

Prehliadač Podporovaná verzia
Internet Explorer 11.0 a vyššie
Mozilla Firefox 43.0 a vyššie
Google Chrome 48.0 a vyššie

Stránka vyhľadávacej služby je navrhnutá v súlade so štandardami HTML5 a CSS3. Nie je odporúčané vykonávať vytváranie grafických príloh na mobilných zariadeniach (mobilných verziách vyššie uvedených prehliadačov) a takzvaných SmartTV zariadeniach.

Popis používateľského rozhrania mapovej aplikácie

Používateľské rozhranie

Používateľské rozhranie mapovej a vyhľadávacej aplikácie je možné rozdeliť do 7 samostatných sekcií:

 • Mapové okno
 • Panel pre základnú prácu s mapou
 • Panel pre prácu s mierkou a zobrazenie polohy na mape
 • Správa mapových kompozícií
 • Panel pre základné vyhľadávanie v mape alebo v metaúdajoch
 • Panel pre pokročilé vyhľadávanie podľa INSPIRE
 • Panel pre zobrazenie výsledkov vyhľadávania

Mapové okno

Mapové okno slúži na zobrazovanie dostupných priestorových údajov a mapových vrstiev. Zmeniť obsah mapového okna umožňujú nástroje pre správu mapových kompozícií, zmenu mierky mapy, nástroje pre základnú prácu s mapou a prepojenie s výsledkami vyhľadávania. Podrobný popis práce s jednotlivými nástrojmi je uvedený v samostatných kapitolách.

Panel pre základnú prácu s mapou

Panel pre základnú prácu s mapou obsahuje doplnkové tlačidlá k mapovému oknu:

Symbol Popis
Symbol náhľadovej mapy Náhľadová mapa - obsahuje miniatúrne zobrazenie celého rozsahu projektu. Modrý obdĺžnik ohraničuje rozsah aktuálneho zobrazenia v mapovom okne.
Symbol zobrazenia mapovej vrstvy Zobraziť mapové vrstvy - zobrazí zoznam mapových vrstiev pripojených v mapovom okne vo výsuvnom paneli. Kliknutím na ikonu “Zobraziť” Zobraziť alebo “Skryť” Skryť mapovú vrstu je možné upraviť náhľad v mapovom okne. Tlačidlom Povolenie zobrazenia informácií povolíte zobrazovanie informácií o prvku pre danú mapovú vrstvu. Povolenie zobrazovania informácii o prvku je možné len pre jednu vrstvu súčasne. Pre samotné zobrazovanie informácií o prvku musíte následne zapnúť funkcionalitu “Zobraziť informácie o bode”. Tlačidlom Odstránenie mapovej vrstvy odstránite mapovú vrstvu z mapového náhľadu. Mapovú kompozíciu uložíte kliknutím na tlačidlo “Uložiť mapovú kompozíciu” Uložiť mapovú kompozíciu. Po vyplnení povinných a doplnkových (nepovinných) položiek a stlačení tlačidla uložiť je na lokálny disk počítača uložený súbor vo formáte .wmc. WMC súbor je možné prenášať medzi lokálnymi počítačmi a znovunačítať s uloženými mapovými kompozíciami pomocou tlačidla “Načítať mapu” v paneli Správa mapových kompozícií alebo jednoduchým potiahnutím súboru do priestoru mapového okna (“drag and drop”).
Rozšíriť zoznam mapových vrstiev je možné cez funkcionalitu “pripojiť službu” dostupnú v paneli pre zobrazenie výsledkov v mape.
Symbol Vyčistenia mapy Vyčistiť mapu - vymaže výsledky merania po použití nástrojov “Merať vzdialenosť” alebo “Merať plochu”.
Symbol náhľadu tlače Pripraviť náhľad tlače - sprístupní funkcionalitu tlače preddefinovaného mapového výstupu. Pri pripravovaní náhľadu tlače je potrebné venovať zvýšenú pozornosť identickému nastaveniu orientácie na výšku alebo na šírku tlačového výstupu v mapovom klientovi a na tlačiarni. Pre správne vygenerovaný výstup musí byť orientácia výstupu nastavená aj v mapovom klientovi aj na tlačiarni rovnako.
Symbol merania plochy Merať plochu - nástroj sa aktivuje kliknutím na ikonu. Následne je možné vykresliť plochu v mapovom okne ľavým tlačidlom myši a meranie ukončiť dvojklikom. Výsledky merania sa vymažú použitím nástroja “Vyčistiť mapu”.
Symbol merania vzdialenosti Merať vzdialenosť - nástroj sa aktivuje kliknutím na ikonu. Následne je možné vykresliť líniu v mapovom okne ľavým tlačidlom myši a meranie ukončiť dvojklikom. Výsledky merania sa vymažú použitím nástroja “Vyčistiť mapu”.
Symbol Zobrazenia informácie o bode Zobraziť informácie o bode - nástroj sa aktivuje kliknutím na ikonu. Následne je možné vybrať objekt v mapovom pohľade stlačením ľavého tlačidla myši. Informácie o prvku je možné získať iba o objektoch vybraných vrstiev.

Panel pre prácu s mierkou a zobrazenie polohy na mape

Panel pre prácu s mierkou a zobrazenie polohy obsahuje doplnkové tlačidla k mapovému oknu:

Symbol Popis
Symbol priblíženia Priblížiť - mapový pohľad sa priblíži na väčšiu mierku (taktiež je možné využiť koliesko myši)
Symbol oddialenia Oddialiť - mapový pohľad sa oddiali na menšiu mierku (taktiež je možné využiť koliesko myši)
Symbol zobrazenia všetkého Zobraziť všetko - v mapovom okne sa zobrazia údaje pre celkový rozsah mapovej kompozície. Zvačša je rozloha ohraničená rozlohou SR v nadvaznosti na rozlohu podkladovej mapy ZB GIS.
Symbol zobrazenia výrezu lokality Zobraziť výrez lokality - umožní vybrať výrez lokality podľa obdĺžnika pre zobrazenie v detailnej mierke (priblíženie). Pomocný nástroj “Náhľadová mapa” umožňuje ľahšiu orientáciu na mape a zobrazenie priestorového umiestnenia výrezu.
Symbol grafickej mierky Grafická mierka je zobrazená v pravom dolnom rohu mapového okna.
Symbol polohy bodu na mape Poloha bodu na mape - zobrazuje súradnice bodu na mape označeného kurzorom myše, podľa zvoleného súradnicového systému.

Správa mapových kompozícií

Panel správy mapových kompozícií umožňuje prepínať obsah mapového okna na ktorúkoľvek z administrátorom preddefinovaných mapových kompozícií. Aktívna mapová kompozícia je označená názvom v poli náhľadového obrázku Náhľadový obrázok. Aktívnu mapovú kompozíciu zmeníte kliknutím na štvorcovú ikonu s náhľadom tematickej mapy.

Panel pre správu mapových kompozícií

Panel pre správu mapových kompozícií umožňuje načítať aj vlastnú preddefinovanú mapovú kompozíciu pomocou nástroja “Načítať mapu”. Pre načítanie preddefinovanej kompozície potiahnite do priestoru mapy MWC súbor, získaný pomocou funkcionality “Uložiť mapovú kompozíciu” dostupnú pod položkou “Mapové vrstvy” z panelu pre základnú prácu s mapou. Nová kompozícia sa uloží do zoznamu mapových kompozícií. Po znovunačítani mapvého klienta bude mapový klient v pôvodnom nastavení.

Panel pre základné vyhľadávanie v mape alebo v metaúdajoch

Panel pre základné vyhľadávanie umožňuje vyhľadávať:

 1. na mape - vyhľadá zoznam záznamov podľa geografického názvu
 2. v metaúdajoch - vyhľadá zoznam záznamov podľa kľúčového slova.
Panel pre základné vyhľadávanie

Po zvolení možnosti vyhľadať na mape ponúkne vyhľadávací servis klienta inteligentnú nápovedu geografických názvov Slovenska. Na základe ľubovoľného začiatku geografického názvu (napr. “Kru”) systém vyhľadá všetky záznamy v databáze začínajúce sa vybranými písmenami (tzn. “Krupina”, “Kručov”, “Kružná” a pod.). Zoznam výsledkov sa zobrazí v Paneli pre zobrazenie vyhľadávania. Nadídením kurzora myše na tlačidlo “Vyhľadať v mape” v paneli pre zobrazenie vyhľadávania zobrazíte danú lokalitu v mapovom okne. Kliknutím na tlačidlo “Vyhľadať v mape” zobrazíte v paneli pre zobrazovanie metaúdajov všetky metaúdajové záznamy viažúce sa k danej lokalite. Následne nástroje panela pre zobrazenie metaúdajov umožnia záznamy filtrovať, zoraďovať alebo zobraziť ich rozsah na mape. Možnosti nástrojov pri zobrazení metaúdajov sú popísané v samostatnej kapitole.

Vyhľadávanie

Panel pre pokročilé vyhľadávanie podľa INSPIRE

Po kliknutí na tlačidlo Hľadať podľa Inspire sa zobrazí formulár pre vyhľadávanie podľa INSPIRE. Po zobrazení formulára sú automaticky aktivované tlačidlá “Série údajových sád”, “Údajová sada” alebo “Služba”. Používateľ si môže zvoliť vyhľadávanie v jednej alebo všetkých kategóriách podľa individuálnych požiadaviek. Do formulára pre vyhľadávanie je možné vyplniť doplnkové parametre vyhľadávania . Jednotlivé polia formulára sú aktívne s ohľadom na zvolenú kategóriu vyhľadávaných metaúdajov. Pri označení viacerých kategórií sú dostupné len tie polia formulára, ktoré sú dostupné spoločne pre všetky označené kategórie.

Vyhľadávanie používateľ spustí stlačením tlačidla “Vyhľadať”. Výsledky vyhľadávania sú zobrazené v paneli pre zobrazenie výsledkov vyhľadávania. Panel pre pokročilé vyhľadávanie obsahuje taktiež tlačidlo pre opustenie rozhrania “Zatvoriť” a tlačidlo pre zrušenie požívateľských parametrov vyhľadávania “Zrušiť filtre”.

Pokročilé vyhľadávanie

Panel pre zobrazenie výsledkov vyhľadávania

Panel pre zobrazenie výsledkov vyhľadávania sa zobrazí po stlačení tlačidla “Vyhľadať” v paneli pre základné vyhľadávanie alebo po stlačení tlačidla “Vyhľadať” pri pokročilom vyhľadávaní podľa INSPIRE. Základné funkcionality panela sú:

 • zobrazenie výsledkov vyhľadávania a počtu nájdených záznamov
 • abecedné zoradenie výsledkov vyhľadávania podľa názvu pomocou šípok Symbol šípiek
 • zoradenie výsledkov vyhľadávania podľa typu služby (napr. WMS, WFS) pomocou šípok Symbol šípiek
 • zobrazenie výsledkov vyhľadávania podľa aktualizácie kliknutím na šípky Symbol šípiek
 • zobrazenie priestorového rozsahu pripojených údajov pomocou tlačidla “Výrez mapy” Symbol výrezu mapy
 • uložiť XML pre WMS služby
 • zobrazenie skrátených informácií po kliknutí na názov záznamu
 • zobrazenie detailného náhľadu po kliknutí na tlačidlo “Detailný náhľad” Symbol detailného náhľadu
 • export detailného náhľadu do .PDF alebo priamo na tlačiareň
 • zatvorenie panela pre zobrazovanie výsledkov vyhľadávania pomocou tlačidla Symbol zatvorenia panela
Pokročilé nástroje v paneli

Pokročilé nástroje v paneli pre zobrazenie výsledkov vyhľadávania:

 • pokročilé filtrovanie nájdených záznamov
 • pripojenie zobrazovacej služby pomocou tlačidla “Pripojiť službu”
 • stiahnutie metaúdajov služby na disk počítača.

Panel pre nastavenie pokročilého filtrovania sa zobrazí po kliknutí na tlačidlo “Filter” Symbol filtra v paneli pre zobrazenie výsledkov vyhľadávania. Pomocou zaškrtávacích políčok môžte obmedziť filtrovanie výsledkov vyhľadávania na Série údajových sad, Údajové sady a Služby. Po priblížení mapového náhľadu pomocou kolieska myše alebo tlačidiel Symbol plus a Symbol mínus v paneli pre prácu s mierkou a následnom zaškrtnutí políčka “Obmedziť na aktuálny mapový náhľad” môžte priestorovo obmedziť výsledky vyhľadávania na vami požadovaný priestorový rozsah (napr. mesto Dudince a okolie).

Aplikovanie filtrov

Pole Aktuálnosť metaúdajov umožňuje vyhľadávať metaúdaje podľa údajov o platnosti. Kliknutím na tlačidlo “Aplikovať filtre” opätovne spustíte vyhľadávanie a výsledky so zohľadnenými nastaveniami sa zobrazia v paneli pre zobrazenie metaúdajov.

Tlačidlo pripojiť službu Symbol pripojenia služby je dostupné pre vyhľadané metaúdaje služieb typu WMS a WMTS.

Tlačidlo stiahnuť metaúdaje Symbol stiahnutia údajov stiahne .xml záznam metaúdajov do priečinka pre ukladanie sťahovaných súborov používateľského počítača. Súbor s metaúdajmi je možné prehliadať v štandardných nástrojoch pre prehliadanie .xml súborov (napr. Notepad).

Kontakt

Slovenská agentúra životného prostredia

Datacentrum

Tajovského 28

975 90 Banská Bystrica

e-mail: info[at]enviro.gov.sk

Časté problémy a otázky

Aplikácia je pomalá, mapové podklady sa nenačítali

Správny chod aplikácie je závislý na kvalite internetového pripojenia klienta.
Pre riešenie problémových situácií s načítaním mapových podkladov prosíme o vyskúšajte použiť klávesovú skratku CTRL+F5 pre znovunačítanie mapového portálu.

Tlačidlo pripojiť službu nefunguje

Ak sa po stlačení tlačidla pripojiť službu zobrazí hláška “Nepodarilo sa pripojiť službu”, daná webová služba nie je dostupná. Problém s pripojením externej služby nie je chybou aplikácie. Pre riešenie problémov s pripojením služby je potrebné kontaktovať Zodpovednú organizáciu uvedenú v kontaktných údajoch metaúdajov danej služby.

Tlačový výstup nemá správny formát

Pri pripravovaní náhľadu tlače je potrebné venovať zvýšenú pozornosť identickému nastaveniu orientácie na výšku alebo na šírku tlačového výstupu v mapovom klientovi a na tlačiarni. Pre správne vygenerovaný výstup musí byť orientácia výstupu nastavená aj v mapovom klientovi aj na tlačiarni rovnako.

Zobrazenie detailného náhľad metazáznamu nie je dostupné

Pre zobrazenie detailného náhľadu metazáznamu kliknite na názov vyhľadaného záznamu.