Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Exonym

name used in a specific language for a spatial object situated outside the area where that language is spoken, and differing in its form from the name used in an official or well-established language of that area where the spatial object is located [Source: UNGEG]

Exonym

Pomenovanie používané v určitom jazyku pre priestorový predmet umiestnený mimo zóny, v ktorej sa týmto jazykom hovorí a odlišujúci jeho formy od používaného pomenovania v oficiálnom alebo zavedenom jazyku tej zóny, kde sa nachádza priestorový predmet [Zdroj: UNGEG]

Exonymum

Pojmenovaní používané v určitém jazyce pro prostorový předmět umístněný mimo zóny, v kterých se tímto jazykem hovoří a odlišující jeho formy od používaného pojmenovaní v oficiálním nebo zavedeném jazyce té zóny, kde se nachází prostorový předmět [Zdroj: UNGEG]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/en/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/en/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/en/c"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/en/ch"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/en/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/en/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/en/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/en/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/en/h"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/en/i"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/en/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/en/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/en/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/en/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/en/p"},{"key":"Q","url":"/glossary/letters/en/q"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/en/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/en/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/en/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/en/u"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/en/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/en/w"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/en/e","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"ESDI","href":"/glossary/term/7320/en/e/1/letters","id":"7320"},{"name":"ETRS89/EVRS","href":"/glossary/term/7489/en/e/1/letters","id":"7489"},{"name":"Elevation","href":"/glossary/term/7699/en/e/1/letters","id":"7699"},{"name":"Endonym","href":"/glossary/term/7317/en/e/1/letters","id":"7317"},{"name":"Entity","href":"/glossary/term/7318/en/e/1/letters","id":"7318"},{"name":"Enumeration","href":"/glossary/term/7319/en/e/1/letters","id":"7319"},{"name":"EuroRoadS","href":"/glossary/term/7427/en/e/1/letters","id":"7427"},{"name":"Eurocontrol","href":"/glossary/term/7428/en/e/1/letters","id":"7428"},{"name":"European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89)","href":"/glossary/term/7490/en/e/1/letters","id":"7490"},{"name":"European Vertical Reference System (EVRS)","href":"/glossary/term/7491/en/e/1/letters","id":"7491"},{"name":"Exonym","href":"/glossary/term/7321/en/e/1/letters","id":"7321"},{"name":"External object Identifier","href":"/glossary/term/7322/en/e/1/letters","id":"7322"}],"error":null},"term":[{"name":"Exonym","language":"EN","description":"name used in a specific language for a spatial object situated outside the area where that language is spoken, and differing in its form from the name used in an official or well-established language of that area where the spatial object is located  [Source: UNGEG]","id":"7321"},{"name":"Exonym","language":"SK","description":"Pomenovanie používané v určitom jazyku pre priestorový predmet umiestnený mimo zóny, v ktorej sa týmto jazykom hovorí a odlišujúci jeho formy od používaného pomenovania v oficiálnom alebo zavedenom jazyku tej zóny, kde sa nachádza priestorový predmet  [Zdroj: UNGEG]","id":"7321"},{"name":"Exonymum","language":"CZ","description":"Pojmenovaní používané v určitém jazyce pro prostorový předmět umístněný mimo zóny, v kterých se tímto jazykem hovoří a odlišující jeho formy od používaného pojmenovaní v oficiálním nebo zavedeném jazyce té zóny, kde se nachází prostorový předmět  [Zdroj: UNGEG]","id":"7321"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7321/en/1/letters","current":"7321"},"Action":{"type":1,"letter":"e","page":1,"lang":"en"}}