Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Infrastruktura prostorových informací

Metadata, soubory prostorových dat a služby založené na prostorových datech; síťové služby a technologie; dohody o sdílení, přístupu a používání; a mechanismy, procesy a postupy koordinace a sledování zavedené, provozované nebo zpřístupněné v souladu se směrnicí INSPIRE [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Infraštruktúra pre priestorové informácie

Znamená metaúdaje, súbory priestorových údajov a priestoro- údajových služieb; sieť služieb a technológií; dohody na zdieľaní, prístupe a využití; a koordinačné a monitorujúce mechanizmy, procesy a procedúry, založené, fungujúce alebo sprístupnené podľa [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Infrastructure for spatial information

means metadata, spatial data sets and spatial data services; network services and technologies; agreements on sharing, access and use; and coordination and monitoring mechanisms, processes and procedures, established, operated or made available in accordance with this Directive [Source: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/cz/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/cz/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/cz/c"},{"key":"Č","url":"/glossary/letters/cz/č"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/cz/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/cz/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/cz/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/cz/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/cz/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/cz/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/cz/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/cz/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/cz/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/cz/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/cz/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/cz/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/cz/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/cz/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/cz/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/cz/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/cz/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/cz/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/cz/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/cz/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/cz/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/cz/z"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/cz/i","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Identifikátor","href":"/glossary/term/7334/cz/i/1/letters","id":"7334"},{"name":"Identifikátor externího objektu","href":"/glossary/term/7322/cz/i/1/letters","id":"7322"},{"name":"Identifikátor interního objektu","href":"/glossary/term/7339/cz/i/1/letters","id":"7339"},{"name":"Infrastruktura prostorových informací","href":"/glossary/term/7335/cz/i/1/letters","id":"7335"},{"name":"INSPIRE aplikační schéma","href":"/glossary/term/7336/cz/i/1/letters","id":"7336"},{"name":"INSPIRE (směrnice)","href":"/glossary/term/7686/cz/i/1/letters","id":"7686"},{"name":"INSPIRE specifikace dat","href":"/glossary/term/7337/cz/i/1/letters","id":"7337"},{"name":"Intermodální spojení","href":"/glossary/term/7480/cz/i/1/letters","id":"7480"},{"name":"Interoperabilita","href":"/glossary/term/7340/cz/i/1/letters","id":"7340"},{"name":"Interoperabilní priestorová data","href":"/glossary/term/7341/cz/i/1/letters","id":"7341"},{"name":"Izolinie","href":"/glossary/term/7696/cz/i/1/letters","id":"7696"}],"error":null},"term":[{"name":"Infrastruktura prostorových informací","language":"CZ","description":"Metadata, soubory prostorových dat a služby založené na prostorových datech; síťové služby a technologie; dohody o sdílení, přístupu a používání; a mechanismy, procesy a postupy koordinace a sledování zavedené, provozované nebo zpřístupněné v souladu se směrnicí INSPIRE  [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7335"},{"name":"Infraštruktúra pre priestorové informácie","language":"SK","description":"Znamená metaúdaje, súbory priestorových údajov a priestoro- údajových služieb; sieť služieb a technológií; dohody na zdieľaní, prístupe a využití; a koordinačné a monitorujúce mechanizmy, procesy a procedúry, založené, fungujúce alebo sprístupnené  podľa [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7335"},{"name":"Infrastructure for spatial information","language":"EN","description":"means metadata, spatial data sets and spatial data services; network services and technologies; agreements on sharing, access and use; and coordination and monitoring mechanisms, processes and procedures, established, operated or made available in accordance with this Directive [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7335"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7335/cz/1/letters","current":"7335"},"Action":{"type":1,"letter":"i","page":1,"lang":"cz"}}