Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Registr (informační systém)

Informační systém spravující a udržující registr (zdroj informací) [Zdroj: ISO 19135]

Registratúra

Informačný systém spravujúci a udržiavajúci register [Zdroj: ISO 19135]

Registry

information system on which a register is maintained [Source: ISO 19135]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/cz/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/cz/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/cz/c"},{"key":"Č","url":"/glossary/letters/cz/č"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/cz/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/cz/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/cz/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/cz/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/cz/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/cz/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/cz/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/cz/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/cz/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/cz/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/cz/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/cz/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/cz/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/cz/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/cz/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/cz/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/cz/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/cz/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/cz/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/cz/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/cz/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/cz/z"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/cz/r","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Rastr","href":"/glossary/term/7685/cz/r/1/letters","id":"7685"},{"name":"Referencování objektu","href":"/glossary/term/7352/cz/r/1/letters","id":"7352"},{"name":"Referenční data","href":"/glossary/term/7356/cz/r/1/letters","id":"7356"},{"name":"Referenční model","href":"/glossary/term/7357/cz/r/1/letters","id":"7357"},{"name":"Referenční mříž","href":"/glossary/term/7484/cz/r/1/letters","id":"7484"},{"name":"Registr (informační systém)","href":"/glossary/term/7359/cz/r/1/letters","id":"7359"},{"name":"Registr prostorových informací (RPI)","href":"/glossary/term/7702/cz/r/1/letters","id":"7702"},{"name":"Registr (zdroj informací)","href":"/glossary/term/7358/cz/r/1/letters","id":"7358"},{"name":"Rozlišení","href":"/glossary/term/7360/cz/r/1/letters","id":"7360"}],"error":null},"term":[{"name":"Registr (informační systém)","language":"CZ","description":"Informační systém spravující a udržující registr (zdroj informací)  [Zdroj: ISO 19135]","id":"7359"},{"name":"Registratúra","language":"SK","description":"Informačný systém spravujúci a udržiavajúci register  [Zdroj: ISO 19135]","id":"7359"},{"name":"Registry","language":"EN","description":"information system on which a register is maintained  [Source: ISO 19135]","id":"7359"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7359/cz/1/letters","current":"7359"},"Action":{"type":1,"letter":"r","page":1,"lang":"cz"}}