Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Významně změněné vodní těleso

Těleso na vodním povrchu, které je výsledkem fyzických přeměn lidské činnosti materiálně změněné v povaze oproti tomu, jak bylo navrženo členským státem podle klauzulí WFD dodatek II [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Významne zmenené vodné teleso

Teleso na vodnom povrchu, ktoré je výsledkom fyzických premien ľudskej činnosti materiálne zmenené v povahe ako bolo navrhnuté členským štátom podľa klauzúl WFD dodatok II. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Heavily modified water body

A body of surface water which as a result of physical alterations by human activity is substantially changed in character, as designated by the Member State in accordance with the provisions of WFD Annex II. [Source: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/cz/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/cz/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/cz/c"},{"key":"Č","url":"/glossary/letters/cz/č"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/cz/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/cz/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/cz/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/cz/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/cz/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/cz/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/cz/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/cz/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/cz/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/cz/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/cz/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/cz/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/cz/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/cz/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/cz/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/cz/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/cz/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/cz/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/cz/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/cz/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/cz/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/cz/z"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/cz/v","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Vektor","href":"/glossary/term/7683/cz/v/1/letters","id":"7683"},{"name":"Velká řeka","href":"/glossary/term/7395/cz/v/1/letters","id":"7395"},{"name":"Velké jezero","href":"/glossary/term/7396/cz/v/1/letters","id":"7396"},{"name":"Vícejazyčný","href":"/glossary/term/7349/cz/v/1/letters","id":"7349"},{"name":"Vícenásobná reprezentace","href":"/glossary/term/7350/cz/v/1/letters","id":"7350"},{"name":"Vodonosná vrstva","href":"/glossary/term/7417/cz/v/1/letters","id":"7417"},{"name":"Volný text","href":"/glossary/term/7430/cz/v/1/letters","id":"7430"},{"name":"Všeobecný model prvků","href":"/glossary/term/7329/cz/v/1/letters","id":"7329"},{"name":"Vyhledávací služba (vyhledávání)","href":"/glossary/term/7458/cz/v/1/letters","id":"7458"},{"name":"Výrazně změněný","href":"/glossary/term/7412/cz/v/1/letters","id":"7412"},{"name":"Vyvolání služby založené na prostorových datech","href":"/glossary/term/7462/cz/v/1/letters","id":"7462"},{"name":"Význačný bod","href":"/glossary/term/7483/cz/v/1/letters","id":"7483"},{"name":"Významně změněné vodní těleso","href":"/glossary/term/7400/cz/v/1/letters","id":"7400"},{"name":"Vztažný bod letiště","href":"/glossary/term/7477/cz/v/1/letters","id":"7477"}],"error":null},"term":[{"name":"Významně změněné vodní těleso","language":"CZ","description":"Těleso na vodním povrchu, které je výsledkem fyzických přeměn lidské činnosti materiálně změněné v povaze oproti tomu, jak bylo navrženo členským státem podle klauzulí WFD dodatek II [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7400"},{"name":"Významne zmenené vodné teleso","language":"SK","description":"Teleso na vodnom povrchu, ktoré je výsledkom fyzických premien ľudskej činnosti  materiálne zmenené v povahe ako bolo navrhnuté členským štátom podľa klauzúl WFD dodatok II. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7400"},{"name":"Heavily modified water body","language":"EN","description":"A body of surface water which as a result of physical alterations by human activity is substantially changed in character, as designated by the Member State in accordance with the provisions of WFD Annex II. [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7400"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7400/cz/1/letters","current":"7400"},"Action":{"type":1,"letter":"v","page":1,"lang":"cz"}}