Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Oblast povodí

Oblast země nebo moře, vytvořená jedním nebo více sousedícími povodími a k nim náležejícími podzemními a pobřežními vodami, které jsou identifikovány Článkem 3 (1) jako hlavní jednotka řízení říčných povodí [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Oblasť povodia

Oblasť súše alebo mora, vytvorená jednou alebo viacerými susediacimi povodiami, spolu s ich prislúchajúcimi podzemnými a pobrežnými vodami, ktorá je identifikovaná Článkom 3 (1) ako hlavná jednotka riadenia riečnych povodí. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

River basin district

The area of land and sea, made up of one or more neighbouring river basins together with their associated groundwaters and coastal waters, which is identified under Article 3(1) as the main unit for management of river basins. [Source: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/cz/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/cz/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/cz/c"},{"key":"Č","url":"/glossary/letters/cz/č"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/cz/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/cz/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/cz/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/cz/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/cz/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/cz/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/cz/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/cz/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/cz/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/cz/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/cz/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/cz/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/cz/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/cz/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/cz/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/cz/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/cz/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/cz/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/cz/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/cz/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/cz/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/cz/z"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/cz/o","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Objekt","href":"/glossary/term/7351/cz/o/1/letters","id":"7351"},{"name":"Oblast povodí","href":"/glossary/term/7416/cz/o/1/letters","id":"7416"},{"name":"Ontologie","href":"/glossary/term/7353/cz/o/1/letters","id":"7353"},{"name":"Open Geospatial Consortium (OGC)","href":"/glossary/term/7701/cz/o/1/letters","id":"7701"},{"name":"Orgán veřejné moci","href":"/glossary/term/7355/cz/o/1/letters","id":"7355"}],"error":null},"term":[{"name":"Oblast povodí","language":"CZ","description":"Oblast země nebo moře, vytvořená jedním nebo více sousedícími povodími a k nim náležejícími podzemními a pobřežními vodami, které jsou identifikovány Článkem 3 (1) jako hlavní jednotka řízení říčných povodí [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7416"},{"name":"Oblasť povodia","language":"SK","description":"Oblasť súše alebo mora, vytvorená jednou alebo viacerými susediacimi povodiami, spolu s ich prislúchajúcimi podzemnými a pobrežnými vodami, ktorá je identifikovaná Článkom 3 (1) ako hlavná jednotka riadenia riečnych povodí. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7416"},{"name":"River basin district","language":"EN","description":"The area of land and sea, made up of one or more neighbouring river basins together with their associated groundwaters and coastal waters, which is identified under Article 3(1) as the main unit for management of river basins. [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7416"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7416/cz/1/letters","current":"7416"},"Action":{"type":1,"letter":"o","page":1,"lang":"cz"}}