Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Chráněná oblast

Chráněnou oblastí je oblast navržená nebo zřízená v rámci mezinárodní a komunitní legislativy členských států k dosáhnutí specifických ochranných cílů; chráněné oblasti a území jsou synonyma [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Chránená oblasť

Chránenou oblasťou je oblasť navrhnutá alebo riadená v rámci medzinárodnej a komunitnej legislatívy členských krajín k dosiahnutiu špecifických ochranných cieľov. Chránené oblasti a územia sú synonymá. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Protected site

A Protected Site is an area designated or managed within a framework of international, Community and Member States' legislation to achieve specific conservation objectives. Protected Sites and Protected Areas are synonymous. [Source: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/cz/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/cz/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/cz/c"},{"key":"Č","url":"/glossary/letters/cz/č"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/cz/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/cz/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/cz/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/cz/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/cz/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/cz/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/cz/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/cz/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/cz/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/cz/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/cz/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/cz/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/cz/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/cz/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/cz/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/cz/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/cz/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/cz/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/cz/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/cz/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/cz/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/cz/z"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/cz/c","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Catalog Service for the Web (CSW)","href":"/glossary/term/7684/cz/c/1/letters","id":"7684"},{"name":"Cisterna","href":"/glossary/term/7408/cz/c/1/letters","id":"7408"},{"name":"Chráněná oblast","href":"/glossary/term/7421/cz/c/1/letters","id":"7421"},{"name":"Chráněné území","href":"/glossary/term/7679/cz/c/1/letters","id":"7679"},{"name":"Chráněné území","href":"/glossary/term/7422/cz/c/1/letters","id":"7422"}],"error":null},"term":[{"name":"Chráněná oblast","language":"CZ","description":"Chráněnou oblastí je oblast navržená nebo zřízená v rámci mezinárodní a komunitní legislativy členských států k dosáhnutí specifických ochranných cílů; chráněné oblasti a území jsou synonyma [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7421"},{"name":"Chránená oblasť","language":"SK","description":"Chránenou oblasťou je oblasť navrhnutá alebo riadená v rámci medzinárodnej a komunitnej legislatívy členských krajín k dosiahnutiu špecifických ochranných cieľov. Chránené oblasti a územia sú synonymá. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7421"},{"name":"Protected site","language":"EN","description":"A Protected Site is an area designated or managed within a framework of international, Community and Member States\u0027 legislation to achieve specific conservation objectives. Protected Sites and Protected Areas are synonymous. [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7421"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7421/cz/1/letters","current":"7421"},"Action":{"type":1,"letter":"c","page":1,"lang":"cz"}}