Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Lineage

Means the history of a data set, and the life cycle from collection and acquisition through compilation and derivation to its current form, in accordance with EN ISO 19101; [Source: INSPIRE GLOSSARY]

Pôvod

Znamená históriu súboru údajov alebo životné zbieranie a získavanie cez kompiláciu a deriváciu do ich súčasne platnej podoby podľa noriem EN ISO 19101 [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Původ

Historie souboru dat a životní cyklus od sběru a pořízení přes kompilaci a odvození do aktuální podoby, v souladu s normou EN ISO 19101 [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/en/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/en/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/en/c"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/en/ch"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/en/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/en/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/en/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/en/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/en/h"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/en/i"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/en/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/en/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/en/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/en/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/en/p"},{"key":"Q","url":"/glossary/letters/en/q"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/en/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/en/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/en/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/en/u"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/en/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/en/w"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/en/l","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Large lake","href":"/glossary/term/7396/en/l/1/letters","id":"7396"},{"name":"Large river","href":"/glossary/term/7395/en/l/1/letters","id":"7395"},{"name":"Level of detail","href":"/glossary/term/7342/en/l/1/letters","id":"7342"},{"name":"Lineage","href":"/glossary/term/7431/en/l/1/letters","id":"7431"},{"name":"Linear element","href":"/glossary/term/7381/en/l/1/letters","id":"7381"},{"name":"Linear reference system","href":"/glossary/term/7345/en/l/1/letters","id":"7345"},{"name":"Linear referencing","href":"/glossary/term/7382/en/l/1/letters","id":"7382"},{"name":"Linguistic text","href":"/glossary/term/7346/en/l/1/letters","id":"7346"}],"error":null},"term":[{"name":"Lineage","language":"EN","description":"Means the history of a data set, and the life cycle from collection and acquisition through compilation and derivation to its current form, in accordance with EN ISO 19101; [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7431"},{"name":"Pôvod","language":"SK","description":"Znamená históriu súboru údajov alebo životné zbieranie a získavanie cez kompiláciu a deriváciu do ich súčasne platnej podoby podľa  noriem EN ISO 19101 [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7431"},{"name":"Původ","language":"CZ","description":"Historie souboru dat a životní cyklus od sběru a pořízení přes kompilaci a odvození do aktuální podoby, v souladu s normou EN ISO 19101  [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7431"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7431/en/1/letters","current":"7431"},"Action":{"type":1,"letter":"l","page":1,"lang":"en"}}