Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Metaúdajový prvok - Zhoda

Požiadavky uvádzané v Článku 5(2) (a) a Článku 11 (2) (d) Nariadenia 2007/2/EC vzťahujúce sa na súhlasnosť, zhodu, s implementujúcimi pravidlami prevzatými z Článku 7(1) Nariadenia 2007/2/EC majú byť určené nasledujúcimi metaúdajmi: 7.1 Špecifikácia, 7.2 [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Metadata element - Conformity

The requirements referred to in Article 5(2)(a) and Article 11(2)(d) of Directive 2007/2/EC relating to the conformity, and the degree of conformity, with implementing rules adopted under Article 7(1) of Directive 2007/2/EC shall be addressed by the following metadata elements:7.1 Specification,7.2 Degree. [Source: INSPIRE GLOSSARY]

Metaúdajový prvok - Soulad

Požadavky uváděné v čl. 5 odst. 2 písm. a) a v čl. 11 odst. 2 písm. d) směrnice 2007/2/ES týkající se souladu a míry souladu s prováděcími pravidly přijatými v rámci čl. 7 odst. 1 směrnice 2007/2/ES je vyjádřeno pomocí následujících prvků metadat: Specifikace a Míra souladu [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/sk/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/sk/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/sk/c"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/sk/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/sk/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/sk/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/sk/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/sk/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/sk/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/sk/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/sk/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/sk/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/sk/l"},{"key":"Ľ","url":"/glossary/letters/sk/ľ"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/sk/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/sk/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/sk/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/sk/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/sk/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/sk/s"},{"key":"Š","url":"/glossary/letters/sk/š"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/sk/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/sk/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/sk/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/sk/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/sk/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/sk/z"},{"key":"Ž","url":"/glossary/letters/sk/ž"}],"data":null,"term":[{"name":"Metaúdajový prvok - Zhoda","language":"SK","description":"Požiadavky uvádzané v Článku 5(2) (a) a Článku 11 (2) (d) Nariadenia 2007/2/EC vzťahujúce sa na súhlasnosť, zhodu, s implementujúcimi pravidlami prevzatými z Článku 7(1) Nariadenia 2007/2/EC majú byť určené nasledujúcimi metaúdajmi: 7.1 Špecifikácia, 7.2 [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7451"},{"name":"Metadata element - Conformity","language":"EN","description":"The requirements referred to in Article 5(2)(a) and Article 11(2)(d) of Directive 2007/2/EC relating to the conformity, and the degree of conformity, with implementing rules adopted under Article 7(1) of Directive 2007/2/EC shall be addressed by the following metadata elements:7.1 Specification,7.2 Degree. [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7451"},{"name":"Metaúdajový prvok - Soulad","language":"CZ","description":"Požadavky uváděné v čl. 5 odst. 2 písm. a) a v čl. 11 odst. 2 písm. d) směrnice 2007/2/ES týkající se souladu a míry souladu s prováděcími pravidly přijatými v rámci čl. 7 odst. 1 směrnice 2007/2/ES je vyjádřeno pomocí následujících prvků metadat: Specifikace a Míra souladu  [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7451"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7451/sk/1/search","current":"7451"},"Action":{"type":0,"letter":null,"page":1,"lang":"sk"}}