Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Zobrazovacia služba (zobrazovanie)

Služba umožňujúca, hoci len v minime, zobrazovanie, navigovanie, priblíženie a oddialenie, panoramatické zobrazovanie alebo prelínajúce zobrazovanie priestorových súborov dát, zobrazovanie informačného popisu a zobrazovanie akéhokoľve relevantného obsahu [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

View service (View)

Service that makes it possible, as a minimum, to display, navigate, zoom in and out, pan or overlay viewable spatial data sets and to display legend information and any relevant content of metadata. [Source: INSPIRE GLOSSARY]

Prohlížecí služba (prohlížení)

Služba umožňující alespoň zobrazit, procházet, přiblížit a oddálit, posouvat nebo překrývat zobrazitelné soubory prostorových dat a zobrazit vysvětlivky a jakýkoli další významný obsah metadat [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/sk/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/sk/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/sk/c"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/sk/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/sk/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/sk/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/sk/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/sk/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/sk/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/sk/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/sk/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/sk/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/sk/l"},{"key":"Ľ","url":"/glossary/letters/sk/ľ"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/sk/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/sk/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/sk/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/sk/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/sk/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/sk/s"},{"key":"Š","url":"/glossary/letters/sk/š"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/sk/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/sk/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/sk/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/sk/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/sk/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/sk/z"},{"key":"Ž","url":"/glossary/letters/sk/ž"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/sk/z","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Základná jednotka nehnuteľnosti","href":"/glossary/term/7492/sk/z/1/letters","id":"7492"},{"name":"Základná jednotka nehnuteľnosti","href":"/glossary/term/7521/sk/z/1/letters","id":"7521"},{"name":"Zariadenie navigačnej pomoci (navaid)","href":"/glossary/term/7481/sk/z/1/letters","id":"7481"},{"name":"Zdroj","href":"/glossary/term/7435/sk/z/1/letters","id":"7435"},{"name":"Zložený referenčný súradnicový systém","href":"/glossary/term/7474/sk/z/1/letters","id":"7474"},{"name":"Zobrazovacia služba (zobrazovanie)","href":"/glossary/term/7459/sk/z/1/letters","id":"7459"},{"name":"Zoznam","href":"/glossary/term/7319/sk/z/1/letters","id":"7319"},{"name":"Zoznam kódov","href":"/glossary/term/7304/sk/z/1/letters","id":"7304"}],"error":null},"term":[{"name":"Zobrazovacia služba (zobrazovanie)","language":"SK","description":"Služba umožňujúca, hoci len v minime, zobrazovanie, navigovanie, priblíženie a oddialenie, panoramatické zobrazovanie alebo prelínajúce zobrazovanie priestorových súborov dát, zobrazovanie informačného popisu a zobrazovanie akéhokoľve relevantného obsahu [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7459"},{"name":"View service (View)","language":"EN","description":"Service that makes it possible, as a minimum, to display, navigate, zoom in and out, pan or overlay viewable spatial data sets and to display legend information and any relevant content of metadata. [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7459"},{"name":"Prohlížecí služba (prohlížení)","language":"CZ","description":"Služba umožňující alespoň zobrazit, procházet, přiblížit a oddálit, posouvat nebo překrývat zobrazitelné soubory prostorových dat a zobrazit vysvětlivky a jakýkoli další významný obsah metadat  [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7459"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7459/sk/1/letters","current":"7459"},"Action":{"type":1,"letter":"z","page":1,"lang":"sk"}}