Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Aerodrome reference point

The designated geographical location of an aerodrome, located near the initial or planned geometric centre of the aerodrome and normally remaining where originally established [Source: INSPIRE GLOSSARY]

Referenčný letiskový bod

Navrhnutá geografická pozícia letiska, umiestnená blízko východiskového alebo plánovaného geometrického centra letiska, ostávajúca na pôvodnom mieste. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Vztažný bod letiště

Stanovená zeměpisná poloha letiště, která se nachází blízko původního nebo plánovaného geometrického středu letiště a obvykle zůstává tam, kde byla původně zřízena [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/en/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/en/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/en/c"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/en/ch"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/en/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/en/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/en/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/en/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/en/h"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/en/i"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/en/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/en/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/en/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/en/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/en/p"},{"key":"Q","url":"/glossary/letters/en/q"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/en/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/en/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/en/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/en/u"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/en/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/en/w"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/en/a","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Actor","href":"/glossary/term/7300/en/a/1/letters","id":"7300"},{"name":"Addressable object","href":"/glossary/term/7465/en/a/1/letters","id":"7465"},{"name":"Aerodrome reference point","href":"/glossary/term/7477/en/a/1/letters","id":"7477"},{"name":"Anaglyph","href":"/glossary/term/7688/en/a/1/letters","id":"7688"},{"name":"Application Data","href":"/glossary/term/7301/en/a/1/letters","id":"7301"},{"name":"Application Schema","href":"/glossary/term/7302/en/a/1/letters","id":"7302"},{"name":"Aqueduct","href":"/glossary/term/7405/en/a/1/letters","id":"7405"},{"name":"Aquifer","href":"/glossary/term/7595/en/a/1/letters","id":"7595"},{"name":"Aquifer","href":"/glossary/term/7417/en/a/1/letters","id":"7417"},{"name":"Artificial water body","href":"/glossary/term/7399/en/a/1/letters","id":"7399"}],"error":null},"term":[{"name":"Aerodrome reference point","language":"EN","description":"The designated geographical location of an aerodrome, located near the initial or planned geometric centre of the aerodrome and normally remaining where originally established [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7477"},{"name":"Referenčný letiskový bod","language":"SK","description":"Navrhnutá geografická pozícia letiska, umiestnená blízko východiskového alebo plánovaného geometrického centra letiska, ostávajúca na pôvodnom mieste. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7477"},{"name":"Vztažný bod letiště","language":"CZ","description":"Stanovená zeměpisná poloha letiště, která se nachází blízko původního nebo plánovaného geometrického středu letiště a obvykle zůstává tam, kde byla původně zřízena [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7477"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7477/en/1/letters","current":"7477"},"Action":{"type":1,"letter":"a","page":1,"lang":"en"}}