Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Zariadenie navigačnej pomoci (navaid)

Fyzické zariadenie navigačnej pomoci umiestnené na zemskom povrchu, ako vysoko-frekvenčné všesmerový rádiový maják (VOR), zariadenie na meranie vzdialeností (DME), lokalizér, taktický vzdušný navigačný maják (TACAN)atď, ktoré napomáha pri bezpečnom sprevá [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Navaid equipment

A physical navaid equipment placed on the Earth surface, like Very High Frequency Omnidirectional Radio Range (VOR), Distance Measuring Equipment (DME), localizer, Tactical Air Navigation Beacon (TACAN) etc., which help in guiding aircraft traffic safely through existing air routes [Source: INSPIRE GLOSSARY]

Navigační zařízení (navaid)

Navigační zařízení umístěné na zemském povrchu jako VKV všesměrový radiomaják (Very High Frequency Omnidirectional Radio Range (VOR)), měřič vzdálenosti (Distance Measuring Equipment (DME)), kurzový maják ILS (LOC), taktický letecký navigační systém UHF (Tactical Air Navigation Beacon (TACAN)) atd., které pomáhá v bezpečném navádění leteckého provozu na existujících letových tratích [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/sk/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/sk/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/sk/c"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/sk/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/sk/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/sk/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/sk/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/sk/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/sk/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/sk/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/sk/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/sk/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/sk/l"},{"key":"Ľ","url":"/glossary/letters/sk/ľ"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/sk/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/sk/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/sk/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/sk/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/sk/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/sk/s"},{"key":"Š","url":"/glossary/letters/sk/š"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/sk/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/sk/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/sk/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/sk/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/sk/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/sk/z"},{"key":"Ž","url":"/glossary/letters/sk/ž"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/sk/z","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Základná jednotka nehnuteľnosti","href":"/glossary/term/7492/sk/z/1/letters","id":"7492"},{"name":"Základná jednotka nehnuteľnosti","href":"/glossary/term/7521/sk/z/1/letters","id":"7521"},{"name":"Zariadenie navigačnej pomoci (navaid)","href":"/glossary/term/7481/sk/z/1/letters","id":"7481"},{"name":"Zdroj","href":"/glossary/term/7435/sk/z/1/letters","id":"7435"},{"name":"Zložený referenčný súradnicový systém","href":"/glossary/term/7474/sk/z/1/letters","id":"7474"},{"name":"Zobrazovacia služba (zobrazovanie)","href":"/glossary/term/7459/sk/z/1/letters","id":"7459"},{"name":"Zoznam","href":"/glossary/term/7319/sk/z/1/letters","id":"7319"},{"name":"Zoznam kódov","href":"/glossary/term/7304/sk/z/1/letters","id":"7304"}],"error":null},"term":[{"name":"Zariadenie navigačnej pomoci (navaid)","language":"SK","description":"Fyzické zariadenie navigačnej pomoci umiestnené na zemskom povrchu, ako vysoko-frekvenčné všesmerový rádiový maják (VOR), zariadenie na meranie vzdialeností (DME), lokalizér, taktický vzdušný navigačný maják (TACAN)atď, ktoré napomáha pri bezpečnom sprevá [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7481"},{"name":"Navaid equipment","language":"EN","description":"A physical navaid equipment placed on the Earth surface, like Very High Frequency Omnidirectional Radio Range (VOR), Distance Measuring Equipment (DME), localizer, Tactical Air Navigation Beacon (TACAN) etc., which help in guiding aircraft traffic safely through existing air routes [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7481"},{"name":"Navigační zařízení (navaid)","language":"CZ","description":"Navigační zařízení umístěné na zemském povrchu jako VKV všesměrový radiomaják (Very High Frequency Omnidirectional Radio Range (VOR)), měřič vzdálenosti (Distance Measuring Equipment (DME)), kurzový maják ILS (LOC), taktický letecký navigační systém UHF (Tactical Air Navigation Beacon (TACAN)) atd., které pomáhá v bezpečném  navádění leteckého provozu na existujících letových tratích [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7481"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7481/sk/1/letters","current":"7481"},"Action":{"type":1,"letter":"z","page":1,"lang":"sk"}}