Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Základní jednotka vlastnictví

Základní jednotka vlastnických práv, která je zaznamenána v pozemkových knihách, katastrech nemovitostí nebo v obdobném rejstříku. Je vymezena jednoznačným vlastnictvím a právy na homogenní nemovitý majetek a může se skládat z jedné nebo více sousedících nebo nesousedících parcel. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Základná jednotka nehnuteľnosti

Základná jednotka vlastníctva, ktorá je zaznamenaná v pozemkových knihách, katastroch nehnuteľností alebo v rovnocenných registroch. Je vymedzená výhradnými vlastníckymi a homogénnymi právami na nehnuteľný majetok a môže sa skladať z jednej alebo viacerýc [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Basic property unit

The basic unit of ownership that is recorded in the land books, land registers or equivalent. It is defined by unique ownership and homogeneous real property rights, and may consist of one or more adjacent or geographically separate parcels. [Source: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/cz/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/cz/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/cz/c"},{"key":"Č","url":"/glossary/letters/cz/č"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/cz/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/cz/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/cz/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/cz/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/cz/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/cz/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/cz/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/cz/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/cz/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/cz/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/cz/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/cz/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/cz/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/cz/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/cz/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/cz/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/cz/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/cz/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/cz/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/cz/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/cz/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/cz/z"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/cz/z","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Základní jednotka vlastnictví","href":"/glossary/term/7492/cz/z/1/letters","id":"7492"},{"name":"Základní jednotka vlastnictví","href":"/glossary/term/7521/cz/z/1/letters","id":"7521"},{"name":"Zdroj","href":"/glossary/term/7435/cz/z/1/letters","id":"7435"},{"name":"Znakový řetězec","href":"/glossary/term/7429/cz/z/1/letters","id":"7429"},{"name":"Zvodeň","href":"/glossary/term/7595/cz/z/1/letters","id":"7595"}],"error":null},"term":[{"name":"Základní jednotka vlastnictví","language":"CZ","description":"Základní jednotka vlastnických práv, která je zaznamenána v pozemkových knihách, katastrech nemovitostí nebo v obdobném rejstříku. Je vymezena jednoznačným vlastnictvím a právy na homogenní nemovitý majetek a může se skládat z jedné nebo více sousedících nebo nesousedících parcel. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7521"},{"name":"Základná jednotka nehnuteľnosti","language":"SK","description":"Základná jednotka vlastníctva, ktorá je zaznamenaná v pozemkových knihách, katastroch nehnuteľností alebo v rovnocenných registroch. Je vymedzená výhradnými vlastníckymi a homogénnymi právami na nehnuteľný majetok a môže sa skladať z jednej alebo viacerýc [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7521"},{"name":"Basic property unit","language":"EN","description":"The basic unit of ownership that is recorded in the land books, land registers or equivalent. It is defined by unique ownership and homogeneous real property rights, and may consist of one or more adjacent or geographically separate parcels. [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7521"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7521/cz/1/letters","current":"7521"},"Action":{"type":1,"letter":"z","page":1,"lang":"cz"}}