Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Zvodeň

Vodou saturovaná horninová vrstva (propustné horniny nebo nezpevněné materiály jako štěrk, písek, bahno nebo jíl), z níž lze účelně odebírat podzemní vodu jímacím objektem. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Kolektor podzemnej vody

Vodou nasiaknutá vrstva vodonosnej priepustnej horniny alebo nespevnených materiálov (štrk, piesok, naplavenina alebo íl), z ktorej možno užitočne čerpať podzemnú vodu s použitím vodnej studne. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]

Aquifer

A wet underground layer of water-bearing permeable rock or unconsolidated materials (gravel, sand, silt, or clay) from which groundwater can be usefully extracted using a water well. [Source: INSPIRE GLOSSARY]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/cz/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/cz/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/cz/c"},{"key":"Č","url":"/glossary/letters/cz/č"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/cz/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/cz/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/cz/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/cz/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/cz/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/cz/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/cz/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/cz/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/cz/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/cz/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/cz/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/cz/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/cz/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/cz/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/cz/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/cz/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/cz/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/cz/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/cz/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/cz/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/cz/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/cz/z"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/cz/z","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Základní jednotka vlastnictví","href":"/glossary/term/7492/cz/z/1/letters","id":"7492"},{"name":"Základní jednotka vlastnictví","href":"/glossary/term/7521/cz/z/1/letters","id":"7521"},{"name":"Zdroj","href":"/glossary/term/7435/cz/z/1/letters","id":"7435"},{"name":"Znakový řetězec","href":"/glossary/term/7429/cz/z/1/letters","id":"7429"},{"name":"Zvodeň","href":"/glossary/term/7595/cz/z/1/letters","id":"7595"}],"error":null},"term":[{"name":"Zvodeň","language":"CZ","description":"Vodou saturovaná horninová vrstva (propustné horniny nebo nezpevněné materiály jako štěrk, písek, bahno nebo jíl), z níž lze účelně odebírat podzemní vodu jímacím objektem. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7595"},{"name":"Kolektor podzemnej vody","language":"SK","description":"Vodou nasiaknutá vrstva vodonosnej priepustnej horniny alebo nespevnených materiálov (štrk, piesok, naplavenina alebo íl), z ktorej možno užitočne čerpať podzemnú vodu s použitím vodnej studne. [Zdroj: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7595"},{"name":"Aquifer","language":"EN","description":"A wet underground layer of water-bearing permeable rock or unconsolidated materials (gravel, sand, silt, or clay) from which groundwater can be usefully extracted using a water well. [Source: INSPIRE GLOSSARY]","id":"7595"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7595/cz/1/letters","current":"7595"},"Action":{"type":1,"letter":"z","page":1,"lang":"cz"}}