Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Webová mapová služba (WMS)

OpenGIS® Web Map Service Interface Standard (WMS) poskytuje jednoduché HTTP rozhranie pre zasielanie požiadaviek na priestorovo priradené mapové obrazy z jednej alebo viacerých distribuovaných geopriestorových databáz. WMS požiadavka definuje geografické vrstvy a záujmové územie pre spracovanie. Odpoveďou na požiadavku je jeden alebo viac priestorovo priradených mapových obrazov (zaslaných ako JPEG, PNG atď.), ktoré môžu byť zobrazené v aplikácii prehliadača. Rozhranie taktiež podporuje schopnosť špecifikovať transparentnosť vrátených obrazov, aby dáta pochádzajúce z viacerých serverov bolo možné vzájomne kombinovať alebo nie. [Zdroj: Open Geospatial Consortium (OGC)]

Web Map Service (WMS)

The OpenGIS® Web Map Service Interface Standard (WMS) provides a simple HTTP interface for requesting geo-registered map images from one or more distributed geospatial databases. A WMS request defines the geographic layer(s) and area of interest to be processed. The response to the request is one or more geo-registered map images (returned as JPEG, PNG, etc) that can be displayed in a browser application. The interface also supports the ability to specify whether the returned images should be transparent so that layers from multiple servers can be combined or not. [Source: Open Geospatial Consortium (OGC)]

Webová mapová služba (WMS)

OpenGIS® Web Map Service Interface Standard (WMS) poskytuje jednoduché HTTP rozhraní pro zasílání požadavků na prostorově přiřazené mapové obrazy z jedné nebo více distribuovaných geoprostorových databází. WMS požadavek definuje geografické vrstvy a zájmové území pro zpracování. Odpovědí na požadavek je jeden nebo více prostorově přiřazených mapových obrazů (zaslaných jako JPEG, PNG atd.), které můžou být zobrazeny v aplikaci prohlížeče. Rozhraní také podporuje schopnost specifikovat transparentnost vrácených obrazů, aby data pocházející z více serverů bylo možné vzájemně kombinovat nebo ne. [Zdroj: Open Geospatial Consortium (OGC)]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/sk/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/sk/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/sk/c"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/sk/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/sk/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/sk/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/sk/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/sk/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/sk/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/sk/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/sk/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/sk/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/sk/l"},{"key":"Ľ","url":"/glossary/letters/sk/ľ"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/sk/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/sk/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/sk/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/sk/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/sk/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/sk/s"},{"key":"Š","url":"/glossary/letters/sk/š"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/sk/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/sk/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/sk/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/sk/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/sk/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/sk/z"},{"key":"Ž","url":"/glossary/letters/sk/ž"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/sk/w","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Web Coverage Service (WCS)","href":"/glossary/term/7682/sk/w/1/letters","id":"7682"},{"name":"Web Feature Service (WFS)","href":"/glossary/term/7681/sk/w/1/letters","id":"7681"},{"name":"Webová mapová služba (WMS)","href":"/glossary/term/7680/sk/w/1/letters","id":"7680"}],"error":null},"term":[{"name":"Webová mapová služba (WMS)","language":"SK","description":"OpenGIS® Web Map Service Interface Standard (WMS) poskytuje jednoduché HTTP rozhranie pre zasielanie požiadaviek na priestorovo priradené mapové obrazy z jednej alebo viacerých distribuovaných geopriestorových databáz. WMS požiadavka definuje geografické vrstvy a záujmové územie  pre spracovanie. Odpoveďou na požiadavku je jeden alebo viac priestorovo priradených mapových obrazov (zaslaných ako JPEG, PNG atď.), ktoré môžu byť zobrazené v aplikácii prehliadača. Rozhranie taktiež podporuje schopnosť špecifikovať transparentnosť vrátených obrazov, aby dáta pochádzajúce z viacerých serverov bolo možné vzájomne kombinovať alebo nie. [Zdroj: Open Geospatial Consortium (OGC)]","id":"7680"},{"name":"Web Map Service (WMS)","language":"EN","description":"The OpenGIS® Web Map Service Interface Standard (WMS) provides a simple HTTP interface for requesting geo-registered map images from one or more distributed geospatial databases. A WMS request defines the geographic layer(s) and area of interest to be processed. The response to the request is one or more geo-registered map images (returned as JPEG, PNG, etc) that can be displayed in a browser application. The interface also supports the ability to specify whether the returned images should be transparent so that layers from multiple servers can be combined or not. [Source: Open Geospatial Consortium (OGC)]","id":"7680"},{"name":"Webová mapová služba (WMS)","language":"CZ","description":"OpenGIS® Web Map Service Interface Standard (WMS) poskytuje jednoduché HTTP rozhraní pro zasílání požadavků na prostorově přiřazené mapové obrazy z jedné nebo více distribuovaných geoprostorových databází. WMS požadavek definuje geografické vrstvy a zájmové území  pro zpracování. Odpovědí na požadavek je jeden nebo více prostorově přiřazených mapových obrazů (zaslaných jako JPEG, PNG atd.), které můžou být  zobrazeny v aplikaci prohlížeče. Rozhraní také podporuje schopnost specifikovat transparentnost vrácených obrazů, aby data pocházející  z více serverů bylo možné vzájemně kombinovat nebo ne. [Zdroj: Open Geospatial Consortium (OGC)]","id":"7680"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7680/sk/1/letters","current":"7680"},"Action":{"type":1,"letter":"w","page":1,"lang":"sk"}}