Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Web Coverage Service (WCS)

The Web Coverage Service (WCS) supports electronic interchange of geospatial data as "coverages" – that is, digital geospatial information representing space-varying phenomena. Examples of coverages are satellite imagery, digital elevation models, and triangulated integrated networks (TINs). [Source: Open Geospatial Consortium (OGC)]

Web Coverage Service (WCS)

Web Coverage Service (WCS) podporuje elektronickú výmenu priestorových dát v podobe pokrývky („coverage“), t.j. v podobe digitálnej priestorovej informácie reprezentujúcej priestorovo sa meniace javy. Príkladmi pokrývky sú satelitné snímky, digitálne výškové modely a trojuholníkové nepravidelné siete (TIN). [Zdroj: Open Geospatial Consortium (OGC)]

Web Coverage Service (WCS)

Web Coverage Service (WCS) podporuje elektronickou výměnu prostorových dat v podobě pokrývky („coverage“), tj. v podobě digitální prostorové informace reprezentující prostorově se měnící jevy. Příklady pokrývky jsou satelitní snímky, digitální výškové modely a trojúhelníkové nepravidelné sítě (TIN). [Zdroj: Open Geospatial Consortium (OGC)]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/en/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/en/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/en/c"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/en/ch"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/en/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/en/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/en/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/en/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/en/h"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/en/i"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/en/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/en/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/en/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/en/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/en/p"},{"key":"Q","url":"/glossary/letters/en/q"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/en/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/en/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/en/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/en/u"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/en/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/en/w"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/en/w","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Web Coverage Service (WCS)","href":"/glossary/term/7682/en/w/1/letters","id":"7682"},{"name":"Web Feature Service (WFS)","href":"/glossary/term/7681/en/w/1/letters","id":"7681"},{"name":"Web Map Service (WMS)","href":"/glossary/term/7680/en/w/1/letters","id":"7680"},{"name":"Well","href":"/glossary/term/7409/en/w/1/letters","id":"7409"},{"name":"Wharf","href":"/glossary/term/7402/en/w/1/letters","id":"7402"}],"error":null},"term":[{"name":"Web Coverage Service (WCS)","language":"EN","description":"The Web Coverage Service (WCS) supports electronic interchange of geospatial data as \"coverages\" – that is, digital geospatial information representing space-varying phenomena. Examples of coverages are satellite imagery, digital elevation models, and triangulated integrated networks (TINs). [Source: Open Geospatial Consortium (OGC)]","id":"7682"},{"name":"Web Coverage Service (WCS)","language":"SK","description":"Web Coverage Service (WCS) podporuje elektronickú výmenu priestorových dát v podobe pokrývky („coverage“), t.j. v podobe digitálnej priestorovej informácie reprezentujúcej priestorovo sa meniace javy. Príkladmi pokrývky sú satelitné snímky, digitálne výškové modely a trojuholníkové nepravidelné siete (TIN). [Zdroj: Open Geospatial Consortium (OGC)]","id":"7682"},{"name":"Web Coverage Service (WCS)","language":"CZ","description":"Web Coverage Service (WCS) podporuje elektronickou výměnu prostorových dat v podobě pokrývky („coverage“), tj. v podobě digitální prostorové informace reprezentující prostorově se měnící jevy. Příklady pokrývky jsou satelitní snímky, digitální výškové modely a trojúhelníkové nepravidelné sítě (TIN). [Zdroj: Open Geospatial Consortium (OGC)]","id":"7682"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7682/en/1/letters","current":"7682"},"Action":{"type":1,"letter":"w","page":1,"lang":"en"}}