Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Vector

(1) A coordinate-based data model that represents geographic features as points, lines, and polygons. Each point feature is represented as a single coordinate pair, while line and polygon features are represented as ordered lists of vertices. Attributes are associated with each vector feature, as opposed to a raster data model, which associates attributes with grid cells. (2) Any quantity that has both magnitude and direction. [Source: Esri Support GIS Dictionary]

Vektor

(1) Údajový model založený na súradniciach, ktorý reprezentuje geografické objekty v podobe bodov, línií a polygónov. Každý bodový objekt je reprezentovaný ako pár súradníc, zatiaľ čo línie a polygóny sú reprezentované v podobe zoradených zoznamov vertexov. S každým vektorovým prvkom súvisia atribúty, zatiaľ čo pri rastrovom údajovom modeli sa atribúty viažu na bunku mriežky rastra. (2) Akákoľvek veličina, ktorá má veľkosť a smer. [Zdroj: Esri Support GIS Dictionary]

Vektor

(1) Datový model založený na souřadnicích, který reprezentuje geografické objekty v podobě bodů, linií a polygonů. Každý bodový objekt je reprezentován jako pár souřadnic, zatímco linie a polygony jsou reprezentovány v podobě seřazených seznamů vertexů. S každým vektorovým prvkem souvisejí atributy, zatím co při rastrovém údajovém modelu se atributy vážou na buňku mřížky rastru. (2) Jakákoli veličina, která má velikost a směr. [Zdroj: Esri Support GIS Dictionary]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/en/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/en/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/en/c"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/en/ch"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/en/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/en/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/en/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/en/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/en/h"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/en/i"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/en/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/en/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/en/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/en/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/en/p"},{"key":"Q","url":"/glossary/letters/en/q"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/en/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/en/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/en/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/en/u"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/en/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/en/w"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/en/v","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Vanishing point","href":"/glossary/term/7414/en/v/1/letters","id":"7414"},{"name":"Vector","href":"/glossary/term/7683/en/v/1/letters","id":"7683"},{"name":"View service (View)","href":"/glossary/term/7459/en/v/1/letters","id":"7459"}],"error":null},"term":[{"name":"Vector","language":"EN","description":"(1) A coordinate-based data model that represents geographic features as points, lines, and polygons. Each point feature is represented as a single coordinate pair, while line and polygon features are represented as ordered lists of vertices. Attributes are associated with each vector feature, as opposed to a raster data model, which associates attributes with grid cells.  (2) Any quantity that has both magnitude and direction. [Source: Esri Support GIS Dictionary]","id":"7683"},{"name":"Vektor","language":"SK","description":"(1) Údajový model založený na súradniciach, ktorý reprezentuje geografické objekty v podobe bodov, línií a polygónov. Každý bodový objekt je reprezentovaný ako pár súradníc, zatiaľ čo línie a polygóny sú reprezentované v podobe zoradených zoznamov vertexov. S každým vektorovým prvkom súvisia atribúty, zatiaľ čo pri rastrovom údajovom modeli sa atribúty viažu na bunku mriežky rastra. (2) Akákoľvek veličina, ktorá má veľkosť a smer. [Zdroj: Esri Support GIS Dictionary]","id":"7683"},{"name":"Vektor","language":"CZ","description":"(1) Datový model založený na souřadnicích, který reprezentuje geografické objekty v podobě bodů, linií a polygonů. Každý bodový objekt je reprezentován jako pár souřadnic, zatímco linie a polygony jsou reprezentovány v podobě seřazených seznamů vertexů. S každým vektorovým prvkem souvisejí atributy, zatím co při rastrovém údajovém modelu se atributy vážou na buňku mřížky rastru. (2) Jakákoli veličina, která má velikost a směr. [Zdroj: Esri Support GIS Dictionary]","id":"7683"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7683/en/1/letters","current":"7683"},"Action":{"type":1,"letter":"v","page":1,"lang":"en"}}