Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Histogram

A graph showing the distribution of values in a set of data. Individual values are displayed along a horizontal axis, and the frequency of their occurrence is displayed along a vertical axis. [Source: Esri Support GIS Dictionary]

Histogram

Graf znázorňujúci distribúciu hodnôt v súbore dát. Jednotlivé hodnoty sú zobrazené pozdĺž horizontálnej osi a frekvencia ich výskytu je zobrazená pozdĺž vertikálnej osi. [Zdroj: Esri Support GIS Dictionary]

Histogram

Graf znázorňující distribuci hodnot v soubore dat. Jednotlivé hodnoty jsou zobrazeny podél horizontální osy a frekvence jejich výskytu je zobrazená podél vertikální osy. [Zdroj: Esri Support GIS Dictionary]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/en/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/en/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/en/c"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/en/ch"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/en/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/en/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/en/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/en/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/en/h"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/en/i"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/en/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/en/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/en/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/en/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/en/p"},{"key":"Q","url":"/glossary/letters/en/q"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/en/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/en/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/en/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/en/u"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/en/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/en/w"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/en/h","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"Heavily modified","href":"/glossary/term/7412/en/h/1/letters","id":"7412"},{"name":"Heavily modified water body","href":"/glossary/term/7400/en/h/1/letters","id":"7400"},{"name":"Histogram","href":"/glossary/term/7695/en/h/1/letters","id":"7695"},{"name":"Homologous spatial objects","href":"/glossary/term/7333/en/h/1/letters","id":"7333"}],"error":null},"term":[{"name":"Histogram","language":"EN","description":"A graph showing the distribution of values in a set of data. Individual values are displayed along a horizontal axis, and the frequency of their occurrence is displayed along a vertical axis. [Source: Esri Support GIS Dictionary]","id":"7695"},{"name":"Histogram","language":"SK","description":"Graf znázorňujúci distribúciu hodnôt v súbore dát. Jednotlivé hodnoty sú zobrazené pozdĺž horizontálnej osi a frekvencia ich výskytu je zobrazená pozdĺž vertikálnej osi. [Zdroj: Esri Support GIS Dictionary]","id":"7695"},{"name":"Histogram","language":"CZ","description":"Graf znázorňující distribuci hodnot v soubore dat. Jednotlivé hodnoty jsou zobrazeny podél horizontální osy a frekvence jejich výskytu je zobrazená podél vertikální osy. [Zdroj: Esri Support GIS Dictionary]","id":"7695"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7695/en/1/letters","current":"7695"},"Action":{"type":1,"letter":"h","page":1,"lang":"en"}}