Vyhľadať podľa INSPIRE

Terminologický slovník

Terminologický slovník umožnuje vyhľadávanie termínov, skratiek a ich popisov, ktoré súvisia s problematikou priestorových údajov, RPI, INSPIRE a Národnej infraštruktúry priestorových údajov. Terminolgický slovník môže poslúziť ako pomôcka aj pri tvorbe metaúdajov ako referenčný zdroj termínov, ktoré sú uvádzané v kľúčových slovách metaúdajového záznamu. Slovník obsahuje termíny v slovenskom, anglickom a českom jazyku.

Výsledky hľadania

Národní infrastruktura pro prostorové informace (NIPI)

Národní infrastruktura pro prostorové informace (NIPI) jsou metadata, soubory prostorových dat, služby prostorových dat, síťové služby a síťové technologie, dohody o sdílení, přístupu a využívání údajů pro jakoukoli činnost, pro kterou jsou tyto údaje využitelné, koordinační a monitorovací mechanismy, procesy a postupy zřízené, provozované nebo zpřístupněné. [Zdroj: Zákon č. 3/2010 Z.z.]

Národná infraštruktúra pre priestorové informácie (NIPI)

Národná infraštruktúra pre priestorové informácie (NIPI) sú metaúdaje, súbory priestorových údajov, služby priestorových údajov, sieťové služby a sieťové technológie, dohody o zdieľaní, prístupe a využívaní údajov pre akúkoľvek činnosť, pre ktorú sú tieto údaje využiteľné, koordinačné a monitorovacie mechanizmy, procesy a postupy zriadené, prevádzkované alebo sprístupnené. [Zdroj: Zákon č. 3/2010 Z.z.]

National infrastructure for spatial information (NIPI)

National infrastructure for spatial information (NISI, in Slovak NIPI) is metadata, spatial data sets, spatial data services, network services and network technologies, agreements on sharing, access and use of data for any activity for which these data are useful, coordination and monitoring mechanisms, processes and procedures established, operated or made available. [Source: Zákon č. 3/2010 Z.z.]

           {"Data":{"letters":[{"key":"A","url":"/glossary/letters/cz/a"},{"key":"B","url":"/glossary/letters/cz/b"},{"key":"C","url":"/glossary/letters/cz/c"},{"key":"Č","url":"/glossary/letters/cz/č"},{"key":"D","url":"/glossary/letters/cz/d"},{"key":"E","url":"/glossary/letters/cz/e"},{"key":"F","url":"/glossary/letters/cz/f"},{"key":"G","url":"/glossary/letters/cz/g"},{"key":"H","url":"/glossary/letters/cz/h"},{"key":"CH","url":"/glossary/letters/cz/ch"},{"key":"I","url":"/glossary/letters/cz/i"},{"key":"J","url":"/glossary/letters/cz/j"},{"key":"K","url":"/glossary/letters/cz/k"},{"key":"L","url":"/glossary/letters/cz/l"},{"key":"M","url":"/glossary/letters/cz/m"},{"key":"N","url":"/glossary/letters/cz/n"},{"key":"O","url":"/glossary/letters/cz/o"},{"key":"P","url":"/glossary/letters/cz/p"},{"key":"R","url":"/glossary/letters/cz/r"},{"key":"S","url":"/glossary/letters/cz/s"},{"key":"T","url":"/glossary/letters/cz/t"},{"key":"U","url":"/glossary/letters/cz/u"},{"key":"Ú","url":"/glossary/letters/cz/ú"},{"key":"V","url":"/glossary/letters/cz/v"},{"key":"W","url":"/glossary/letters/cz/w"},{"key":"Z","url":"/glossary/letters/cz/z"}],"data":{"pages":{"totalCount":1,"url":"/glossary/letters/cz/n","next":null,"prev":null},"terms":[{"name":"n/a","href":"/glossary/term/7704/cz/n/1/letters","id":"7704"},{"name":"Nadmořská výška","href":"/glossary/term/7699/cz/n/1/letters","id":"7699"},{"name":"Nádrž","href":"/glossary/term/7407/cz/n/1/letters","id":"7407"},{"name":"Nákladní kolejová skupina","href":"/glossary/term/7482/cz/n/1/letters","id":"7482"},{"name":"Národní infrastruktura pro prostorové informace (NIPI) ","href":"/glossary/term/7703/cz/n/1/letters","id":"7703"},{"name":"Násep","href":"/glossary/term/7401/cz/n/1/letters","id":"7401"},{"name":"Natura2000","href":"/glossary/term/7420/cz/n/1/letters","id":"7420"},{"name":"Navigační zařízení (navaid)","href":"/glossary/term/7481/cz/n/1/letters","id":"7481"},{"name":"Nekontrolované mezery katastrálních parcel","href":"/glossary/term/7486/cz/n/1/letters","id":"7486"},{"name":"Nekontrolované překrytí katastrálních parcel","href":"/glossary/term/7488/cz/n/1/letters","id":"7488"},{"name":"Nemovitost","href":"/glossary/term/7466/cz/n/1/letters","id":"7466"},{"name":"Nulový (úběžný) bod","href":"/glossary/term/7414/cz/n/1/letters","id":"7414"}],"error":null},"term":[{"name":"Národní infrastruktura pro prostorové informace (NIPI) ","language":"CZ","description":"Národní infrastruktura pro prostorové informace (NIPI) jsou metadata, soubory prostorových dat, služby prostorových dat, síťové služby a síťové technologie, dohody o sdílení, přístupu a využívání údajů pro jakoukoli činnost, pro kterou jsou tyto údaje využitelné, koordinační a monitorovací mechanismy, procesy a postupy zřízené, provozované nebo zpřístupněné. [Zdroj: Zákon č. 3/2010 Z.z.]","id":"7703"},{"name":"Národná infraštruktúra pre priestorové informácie (NIPI)","language":"SK","description":"Národná infraštruktúra pre priestorové informácie (NIPI) sú metaúdaje, súbory priestorových údajov, služby priestorových údajov, sieťové služby a sieťové technológie, dohody o zdieľaní, prístupe a využívaní údajov pre akúkoľvek činnosť, pre ktorú sú tieto údaje využiteľné, koordinačné a monitorovacie mechanizmy, procesy a postupy zriadené, prevádzkované alebo sprístupnené. [Zdroj: Zákon č. 3/2010 Z.z.]","id":"7703"},{"name":"National infrastructure for spatial information (NIPI)","language":"EN","description":"National infrastructure for spatial information (NISI, in Slovak NIPI) is metadata, spatial data sets, spatial data services, network services and network technologies, agreements on sharing, access and use of data for any activity for which these data are useful, coordination and monitoring mechanisms, processes and procedures established, operated or made available. [Source: Zákon č. 3/2010 Z.z.]","id":"7703"}],"history":[],"href":"/vocabulary/term/7703/cz/1/letters","current":"7703"},"Action":{"type":1,"letter":"n","page":1,"lang":"cz"}}