Pomocník k transformačnej službe

Úvod a všeobecné informácie

Transformačná služba ETRS89 – S-JTSK slúži na transformáciu priestorových bodov, údajov medzi vybranými geodetickými referenčnými systémami (GRS) s využitím existujúcej Transformačnej služby ÚGKK SR.

Transformačná služba umožňuje transformovať rôzne formáty súborov s priestorovými údajmi, ale aj zoznamy bodov vo forme textových súborov. Zabezpečená je aj transformácia súradníc bodu jednotlivo. Všetky vstupné súbory musia byť skomprimované v ZIP formáte, pričom veľkosť ZIP súboru nesmie presiahnuť 10 MB.

Transformačná služba slúži pre odbornú verejnosť, ktorá potrebuje vykonať transformáciu súradníc podľa podmienok určených v platnej legislatíve.

Podporované prehliadače

Aplikácia je podporovaná vo všetkých prehliadačoch podľa štandardov pre informačné systémy verejnej správy (ako napr. Internet Explorer 9, Mozilla firefox 17.0.2).

Podporované súradnicové systémy

Transformácia medzi súradnicovými systémami S-JTSK a ETRS89 využíva priestorovú Helmertovu 7-prvkovú transformáciu na prechod z elipsoidu GRS80 na elipsoid Bessel 1841. Transformácia medzi realizáciami JTSK a JTSK03 súradnicového systému S-JTSK využíva bilineárnu interpoláciu z digitálneho modelu reziduálnej zložky. Transformačná služba ETRS89 – S-JTSK podporuje transformáciu medzi týmito súradnicovými systémami:

 • Systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej – pôvodná realizácia (S-JTSK (JTSK)), - EPSG:4156
 • Systém jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej - realizácia 2003 (S-JTSK (JTSK03)), - EPSG:4156
 • Európsky terestrický referenčný systém 1989 – EPSG:4937, tvar elipsoidických súradníc (ETRS89-LatLonh)
 • Európsky terestrický referenčný systém 1989 – EPSG:4936, geocentrický karteziánsky (ETRS89-XYZ)
 • Európsky terestrický referenčný systém 1989 – EPSG:3035, Lambertova azimutálna rovnako-plošná projekcia (ETRS89-LAEA)
 • Európsky terestrický referenčný systém 1989 – EPSG:3034, Lambertovo konformné kužeľové zobrazenie (ETRS89-LCC)
 • Európsky terestrický referenčný systém 1989 – EPSG:3045, Mercatorovo valcové zobrazenie v priečnej polohe zóna 33 (ETRS89-TM33)
 • Európsky terestrický referenčný systém 1989 – EPSG:3046, Mercatorovo valcové zobrazenie v priečnej polohe zóna 34 (ETRS89-TM34)
 • Európsky terestrický referenčný systém 1989, Lambertovo konformné kužeľové zobrazenie SR, (ETRS89-LCC_SK)

Podporované výškové systémy

Aplikácia Transformačná služba ETRS89 – S-JTSK umožňuje transformáciu výšok pre formáty TXT/CSV, GML, SHP a DXF. Transformáciu výšky vo formáte STX je možné realizovať rozhraním pre transformáciu formátu TXT/CSV. Niektoré tvary STX súborov je potrebné pred transformáciou upraviť do tvaru, ktorý je podporovaný formátom TXT/CSV.

Transformačná služba ETRS89 – S-JTSK podporuje transformáciu výšky medzi nasledovnými výškovými systémami a ich realizáciami.

Normálne - nadmorské výšky:

 • Baltský výškový systém po vyrovnaní – realizácia Bpv, označenie Bpv
 • Európsky vertikálny referenčný systém – realizácia EVRF2007, označenie EVRS (EVRF2007_AMST)

Geometrické výšky:

 • Elipsoidická výška nad elipsoidom GRS80 (ETRS89-h)

Podporované formáty

Vstupné údaje určené na transformáciu môžu byť vo formátoch:

 • GML
 • ESRI Shapefile SHP
 • ESRI súborová geodatabáza GDB
 • ESRI personálna geodatabáza MDB
 • AutoCAD DXF
 • MicroStation DGN
 • STX
 • VGI
 • VTX
 • Mapinfo TAB

Vstupné údaje musia byť skomprimované v ZIP súbore, ktorý neobsahuje adresárovú štruktúru. Súbory v podadresároch nie sú spracovávané transformačnou službou.

V ZIP súbore môže byť jeden alebo viac vstupných súborov. Názvy vstupných súborov nesmú obsahovať medzery a diakritiku.

GML

Vstupný ZIP súbor s formátom GML musí obsahovať súbor s príponou *.gml alebo *.xml, môže obsahovať aj súbor *.xsd.

Výstup transformácie GML súboru obsahuje dva súbory s príponami *.gml a *.xsd.

ESRI Shapefile SHP

Vstupný ZIP súbor s formátom SHP musí obsahovať minimálne 3 súbory s príponami *.shx, *.shp, *.dbf, môže obsahovať aj súbory s príponami *.sbn, *.sbx, *.prj a *.xml.

Výstup transformácie SHP súboru obsahuje súbory s príponami *.shx, *.shp, *.dbf, *.prj.

ESRI súborová geodatabáza GDB

Vstupný ZIP súbor s formátom GDB musí obsahovať jeden súbor (priečinok) s príponou *.gdb. Podporované verzie súborových geodatabáz sú 9.x a 10.0.

Výstup transformácie GDB súboru obsahuje jeden súbor (priečinok) s príponou *.gdb

ESRI personálna geodatabáza MDB

Vstupný ZIP súbor s formátom MDB musí obsahovať jeden súbor s príponou *.mdb. Podporované verzie personálnych geodatabáz sú 9.x a 10.0.

Výstup transformácie MDB súboru obsahuje jeden súbor s príponou *.mdb.

AutoCAD DXF

Vstupný ZIP súbor s formátom DXF musí obsahovať jeden súbor s príponou *.dxf.

Výstup transformácie DXF súboru obsahuje jeden DXF súbor.

MicroStation DGN

Vstupný ZIP súbor s formátom DGN musí obsahovať jeden súbor s príponou *.dgn.

Výstup transformácie DGN súboru obsahuje jeden súbor s príponou *.dgn. Presnosť výstupného DGN súboru je ovplyvňovaná vzorovými súbormi (seed files) daného súradnicového systému.

STX

Vstupný ZIP súbor s formátom STX musí obsahovať jeden súbor s príponou *.stx.

Výstup transformácie STX súboru obsahuje jeden súbor s príponou *.stx.

VGI

Vstupný ZIP súbor s formátom VGI musí obsahovať jeden súbor s príponou *.vgi.

Výstup transformácie VGI súboru obsahuje jeden súbor s príponou *.vgi.

VTX

Vstupný ZIP súbor s formátom VTX musí obsahovať jeden súbor s príponou *.vtx.

Výstup transformácie VTX súboru obsahuje jeden súbor s príponou *.vtx.

MapInfo TAB

Vstupný ZIP súbor s formátom TAB musí obsahovať 4 súbory s príponami *.dat, *.id, *.map, *.tab.

Výstup transformácie TAB súboru obsahuje rovnaké súbory ako vstupné údaje (*.dat, *.id, *.map, *.tab).

Postup transformácie

Pre transformáciu súradnicového systému súborov GML, SHP, GDB, MDB, DXF, DGN, STX, VGI, VTX a TAB musia byť splnené nasledovné podmienky:

 • vstupný súbor musí mať prípony podľa typu vstupného súboru (viď kap. Podporované formáty),
 • vstupný súbor musí byť skomprimovaný vo formáte ZIP bez adresárov,
 • veľkosť vstupného súboru nesmie presiahnuť 10 MB,
 • súbor musí obsahovať Z súradnice – podmienka pri transformácii výškového súradnicového systému.

Zoznam polohových a výškových systémov, ktoré sú podporované pre jednotlivé formáty súborov sú uvedené v tab. č. 1.

Formát Podporované polohové systémy Podporované výškové systémy
GML S-JTSK (JTSK), S-JTSK (JTSK03), ETRS89-LatLonh, ETRS89-LAEA, ETRS89-LCC, ETRS89-TM33, ETRS89-TM34, ETRS89-LCC_SK Bpv, ETRS89-h, EVRF2007_AMST
SHP S-JTSK (JTSK), S-JTSK (JTSK03), ETRS89-LatLonh, ETRS89-LAEA, ETRS89-LCC, ETRS89-TM33, ETRS89-TM34, ETRS89-LCC_SK Bpv, ETRS89-h, EVRF2007_AMST
GDB S-JTSK (JTSK), S-JTSK (JTSK03), ETRS89-LatLonh, ETRS89-LAEA, ETRS89-LCC, ETRS89-TM33, ETRS89-TM34, ETRS89-LCC_SK -
MDB S-JTSK (JTSK), S-JTSK (JTSK03), ETRS89-LatLonh, ETRS89-LAEA, ETRS89-LCC, ETRS89-TM33, ETRS89-TM34, ETRS89-LCC_SK -
DXF S-JTSK (JTSK), S-JTSK (JTSK03), ETRS89-LatLonh, ETRS89-LAEA, ETRS89-LCC, ETRS89-TM33, ETRS89-TM34, ETRS89-LCC_SK Bpv, ETRS89-h, EVRF2007_AMST
DGN S-JTSK (JTSK), S-JTSK (JTSK03) , ETRS89-LatLonh, ETRS89-LAEA, ETRS89-LCC, ETRS89-TM33, ETRS89-TM34, ETRS89-LCC_SK -
STX S-JTSK (JTSK), S-JTSK (JTSK03) -
VGI S-JTSK (JTSK), S-JTSK (JTSK03) -
VTX S-JTSK (JTSK), S-JTSK (JTSK03) -
TAB S-JTSK (JTSK), S-JTSK (JTSK03), ETRS89-LatLonh, ETRS89-LAEA, ETRS89-LCC, ETRS89-TM33, ETRS89-TM34, ETRS89-LCC_SK -

Tab. č. 1: Podporované polohové a výškové systémy


Postup transformácie:

 1. Z rozbaľovacích menu Formát vstupného súboru po rozbalení .zip, CRS vstupného súboru a VCRS vstupného súboru vyberte požadovaný formát.
 2. Do šedého poľa pod rozbaľovacím menu spôsobom „potiahni a pusť“ potiahnite .ZIP súbor obsahujúci vstupné údaje, alebo ich kliknutím do priestoru šedého poľa vyberte z disku počítača.

  Ukážka transformácie

 3. Po načítaní vstupného súboru prebehne jeho kontrola.
  Poznámka: V prípade nesprávne načítaného súboru, alebo v prípade chybného súboru (pripojený ZIP súbor neobsahuje všetky potrebné prípony) sa v časti okna Validácia vstupu zobrazí informácia o chybnom načítanom súbore.
 4. Zadajte Informácie o výstupnom súbore.
  Spustite transformáciu tlačidlom Transformovať. Po spustení transformácie sa v časti okna Validácia vstupu zobrazí informácia o priebehu transformácie. Po ukončení transformácie sa v prehliadači zobrazí okno s informáciou o jej ukončení. V novom okne Výsledok transformácie sú aktívne dve tlačidlá:
  • Prevziať ako ZIP – slúži na prevzatie súborov,
  • Späť – návrat na stránku na transformáciu údajov.
  Ak daný súbor nie je možné transformovať v okne Validácia vstupu sa zobrazí informácia „Nepodarilo sa vykonať transformáciu.“.
 5. Prevezmite súbor pomocou tlačidla Prevziať ako ZIP