Pomocník k validačnej službe

Všeobecné informácie

Validačná služba RPI kontroluje, či metaúdaje alebo vyhľadávacie služby tieto pravidlá spĺňajú implementačné pravidlá INSPIRE, pričom je nastavená tak, aby bola schopná pokryť všetky aspekty validácie definované v štandardoch ISO 19139 Geographic Information – Metadata – XML schema implementation a/alebo Guidelines for implementing Dublin Core in XML pre metaúdaje podľa štandardu ISO 15836 Information and documentation – The Dublin Core metadata element set.

Validačná služba zabezpečuje:

 1. Validáciu značkovacieho (mark-up) jazyka: konzistentnosť zdrojového XML kódu (testovanie kompatibility s W3C štandardmi).
 2. Ukončenie párových značiek (tagov), zápis (povinných) atribútov atď.
 3. XML Schema Definition – XSD validácia: štruktúra XML dokumentu (testovanie správnosti kódovanie vzhľadom k príslušným pokynom pre kódovanie daného štandardu, najmä však:
 4. Prítomnosť povinných elementov, správne údajové typy atď.
 5. Validáciu prítomnosti definovaného vzoru v XML dokumente
 6. Prítomnosť napr. explicitného reťazca znakov, ako je vyžadovaná pre INSPIRE validátor metaúdajov na adrese http://inspireeoportal.ec.europa.eu/validator2/.

Podporované prehliadače

Aplikácia je podporovaná vo všetkých prehliadačoch podľa štandardov pre informačné systémy verejnej správy (ako napr. Internet Explorer 9, Mozilla firefox 17.0.2).

Popis aplikácie

Vstupným rozhraním pre validačnú službu je textové pole pre vloženie XML kódu metaúdaju alebo pole pre nahratie XML súboru.

Pri využití textového poľa pre validovanie XML kódu metaúdaju postupujte nasledovne:

 1. Do textového poľa na stránke nakopírujte XML kód metaúdaju.
 2. Stlačte tlačidlo „Validovať“.
 3. Validačná služba RPI vráti výsledok validácie.

Spôsob využitia textového poľa pre validáciu XML je zobrazený na obrázku č. 1. Príklady zobrazenia výsledkov validácie sú zobrazené na obrázku č. 2 a 3.

Validácia XML metaúdaju s využitím textového poľa

Obrázok č. 1: Validácia XML metaúdaju s využitím textového poľa

Výsledok validácie - pozitívny scenár

Obrázok č. 2: Výsledok validácie - pozitívny scenár

Výsledok validácie - negatívny scenár

Obrázok č. 3: Výsledok validácie - negatívny scenár

Ak sa pre validáciu XML súboru metaúdaju rozhodnete využiť pole pre nahratie vstupného XML súboru postupujte nasledovne:

 1. Vyhľadajte predmetný XML súbor pre validáciu na lokálnom disku počítača a systémom “potiahni a pusť” ho nahrajte do poľa pre vstupný XML súbor.
 2. Stlačte tlačidlo “Validovať”.
 3. Počkajte na výsledok validácie.

Spôsob nahratia XML súboru rozhrania validačnej služby je zobrazený na obrázku č. 4. Príklady zobrazenia výsledkov validácie sú zobrazené na obrázku č. 2 a 3.

Nahratie XML súboru do poľa pre validáciu.

Obrázok č. 4: Nahratie XML súboru do poľa pre validáciu.