Preskočiť hlavnú navigáciu

Informácie o Registri priestorových informácií

Dátum: 11.10.2015 | Dátum poslednej aktualizácie: 14.10.2015

Register priestorových informácií (RPI) je informačný systém verejnej správy, ktorý zabezpečuje dokumentáciu a vyhľadávanie priestorových údajov a súvisiacich služieb prostredníctvom metaúdajov. RPI je prevádzkovaný v zmysle legislatívnych požiadaviek INSPIRE, v súlade Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy, so zohľadnením požiadaviek a očakávaní aplikačnej praxe.

Zákon č. 3/2010 Z.z. o Národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (NIPI) v znení neskorších predpisov - okrem iného definuje okruh povinných osôb, ktoré sa majú zúčastňovať v procese zriadenia, aktualizácie a používania NIPI. Vybudovanie informačného systému RPI umožňuje efektívne naplnenie súvisiacich povinností aj takým osobám, ktoré nemajú dostatok finančných prostriedkov na vybudovanie vlastného informačného systému na zhromažďovanie, uchovávanie a poskytovanie metaúdajov o súboroch a službách priestorových údajov.

Hlavným cieľom RPI je zabezpečenie jednotného a údajovo konzistentného zdroja informácií o priestorových údajoch vo forme metaúdajov. Medzi špecifické ciele RPI patrí efektívna integrácia RPI do celkovej architektúry eGovernmentu, sprístupnenie elektronických služieb RPI a zabezpečenie ich podpornej funkcionality pre použiteľnosť na právne úkony a vytvorenie portálu, ako prístupového bodu k službám RPI a národnej infraštruktúre pre priestorové informácie a prepojenie s národným geoportálom.

Služby RPI sú dostupné občanom, podnikateľom, verejnej správe takým spôsobom, aby používatelia RPI nemuseli získavať informácie o priestorových údajoch a službách priestorových údajov z rôznych zdrojov. RPI zjednocuje tvorbu, poskytovanie a aktualizáciu metaúdajov o priestorových informáciách, ako aj vytvorenie a aplikovanie princípov harmonizácie a interoperability priestorových informácií a to v štruktúre, ktorá je daná príslušnými vykonávacími predpismi INSPIRE. Do systému RPI sa týmto spôsobom dostanú len metaúdaje spĺňajúce validačné pravidlá stanovené smernicou INSPIRE a jej implementačnými predpismi, ktoré sú doplnené pravidlami definovanými v rámci Zákona o NIPI.

RPI poskytuje webovú - národnú vyhľadávaciu službu, ktorá sprístupňuje obsah RPI a prostredníctvom ktorej sa poskytujú prostredníctvom metaúdajov informácie o umiestnení priestorových údajov v zdrojových evidenciách, príp. údaje o ďalších službách potrebných na ich vyhľadanie, zobrazenie, alebo získanie. Je vytvorená nosná údajová špecifikácia prostredníctvom legislatívne definovaného metaúdajového profilu, ktorý predstavuje konsenzus medzi požiadavkami jednotného popisu priestorových údajov a služieb priestorových údajov v rámci Slovenskej republiky. Jeho realizácia umožňuje efektívne inventarizovať a spravovať metaúdaje, vyhľadávať a nachádzať požadované priestorové údaje a služby, ale tiež splniť požiadavky na metaúdaje vychádzajúce zo Smernice 2007/2/ES INSPIRE.

Ďalším prínosom RPI je definovanie jednoznačnej identifikácie metaúdajov súborov priestorových údajov a služieb pridelením jednoznačného identifikátora. Identifikátory tvoria základ pri validácii metaúdajov spravovaných v registri. RPI poskytuje služby pre jednotnú tvorbu monitorovacích správ INSPIRE, ktoré sú podkladom pre podávanie na spracovanie správ pre EÚ o stave a kvalite NIPI v Slovenskej republike.

Okrem nástrojov na správu, tvorbu a vyhľadávanie metaúdajov RPI poskytuje aj nástroje ako transformačná služba, validačná služba, terminologický slovník a služba geografického názvoslovia.

Kľúčové slová