Preskočiť hlavnú navigáciu

Usmernenie pre Povinné osoby a Dobrovoľných prispievateľov

Povinné osoby

V súlade s relevantnými legislatívnymi požiadavkami Povinná osoba podľa § 4 ods. 3 zákona č.362/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (zákon NIPI) sprístupňuje metaúdaje o súboroch priestorových údajov a službách priestorových údajov Registru priestorových informácií (RPI).

V zmysle uvedeného, Povinné osoby musia zabezpečiť metaúdaje popisujúce všetky identifikované priestorové údaje a  definované v prílohách zákona NIPI ako aj súvisiace INSPIRE služby.

Metaúdaje je potrebné vytvoriť tak pre priestorové údaje, ktoré sú už harmonizované v zmysle požiadaviek na interoperabilitu ako aj tie, ktoré ešte nie sú harmonizované  v zmysle INSPIRE Roadmap.

V zmysle §15a zákona NIPI Povinné osoby sú povinné sprístupniť metaúdaje o súboroch priestorových údajov a službách priestorových údajov RPI do šiestich mesiacov od uvedenia registra priestorových informácií do prevádzky. Obec je povinná sprístupniť metaúdaje o súboroch priestorových údajov a službách priestorových údajov registru priestorových informácií do dvoch rokov od uvedenia registra priestorových informácií do prevádzky.

V prípade metaúdajov je potrebné zabezpečiť ich aktualizáciu najneskôr do 6 mesiacov po vykonaní zmeny v zdrojovom súbore údajov (V zmysle článku 8 Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1089/2010).


Pre prístup do prispievateľskej časti RPI je potrebná Registrácia. Následne majú povinné osoby 4 možnosti ako zabezpečiť sprístupnenie ich metaúdajov:

 

  1. Povinné osoby, ktoré zatiaľ nedisponujú žiadnymi metaúdajmi, môžu tieto vytvoriť prostredníctvom Metaúdajového editora v prostredí Nástroje správy údajov RPI . Bližšie informácie sú k dispozícii v časti "Postup  práce  pri  manuálnej  tvorbe metaúdajov prostredníctvom metaúdajového editora" na strane 37 Používateľskej príručky.
  2. Povinné osoby, ktoré disponujú existujúcimi metaúdajmi v súborovej podobe formátu XML (buď jednotlivo vo formáte XML alebo hromadne pomocou skomprimovanie viacerých súborov XML do ZIP archívu) môžu tieto naimportovať v prostredí Nástroje správy údajov RPI. Bližšie informácie sú k dispozícii v časti "Postup práce pre Import metaúdajov v XML" na strane 35 Používateľskej príručky.
  3. Pre Povinné osoby, ktoré disponujú existujúcimi metaúdajmi v súborovej podobe formátu CSV/TXT je možné tieto naimportovať do RPI a vytvoriť z nich metaúdaje v XML štruktúre pomocou nástrojov ETL v Nástroje správy údajov RPI. po naimportovaní natransformovať do podľa požadovaných profilov prostredníctvom Metaúdajového editora. Bližšie informácie sú k dispozícii v časti "Postup práce pre tvorbu metaúdajov z CSV (ETL)" na strane 32 Používateľskej príručky a priamo po prihlásení sa do prostredia Nástroje správy údajov RPI .
  4. Povinné osoby, ktoré vytvárajú metaúdaje prostredníctvom vlastných Metainformačných systémov, môžu tieto metaúdaje integrovať do RPI prostredníctvom Vyťaženia katalógovej služby tzv. Harvesting v v prostredí Nástroje správy údajov RPI. Bližšie informácie sú k dispozícii v časti " Postup práce pre vyťaženie katalógovej služby tzv. Harvesting" na strane 29 Používateľskej príručky.

Metaúdaje vytvorené, naimportované, transformované, alebo vyťažené nástrojmi RPI, po prihlásení do prispievateľskej časti RPI budú úložené v databáze RPI a sprístupnené prostredníctvom Národnej vyhľadávacej služby.

Dobrovoľní prispievatelia

V Slovenskej republike dochádza k tvorbe a aktualizácii výrazného množstva priestorových údajov a služieb nad rámec tém INSPIRE (Napríklad údaje o cestovnom ruchu, mapy kriminality, umiestnenie mestkých kamier, cenové mapy a pod.). Sprístupnením týchto informácií prostredníctvom RPI ich tvorcovia môžu zvýšiť potenciál ich lepšieho a širšieho využitia, prípadne získať lepšiu podporu pre ich ďalšiu aktualizáciu a zlepšenie ich kvality. Pre Tvorbu metaúdajov môžu Dobrovoľní poskytovatelia využiť všetky nástroje a možnosti, ktoré sú k dispozícii Povinným osobám.

V prípade akýchkoľvek nejasností prosím kontaktujte Centrum podpory RPI