1. Home
  2. Digitálny model reliéfu (DMR3.5)

Digitálny model reliéfu (DMR3.5)

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

Digitálny model reliéfu (DMR3.5)

Source type:

Spatial data set

Source content:

Digitálny model reliéfu DMR3.5 bol vytvorený za účelom tvorby vrstevníc pre kartografickú reprezentáciu výškopisu v súlade s údajmi ZBGIS. DMR3.5 vychádza z pôvodného modelu DMR3 doplneného o prepočítané územia rovinatých častí nížin, kotlín a dolín veľkých riek. Pre tvorbu DMR3.5 bol ako vstupný údajový zdroj zvolený fotogrametrickou metódou zbieraný 3D polohopis geodatabázy ZBGIS. Výstupným formátom je ESRI GRID v rozlíšení 10 m/pixel, 25 m/pixel, 50 m/pixel a 100 m/pixel.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Author
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Revision: 5/2/2013

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf-8

Spatial resolution:

Resolution: 10
Resolution: 25
Resolution: 50
Resolution: 100

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Spatial representation type:

grid

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: x-ascii-grid Name: gml+xml Name: tiff

Resource quality information

Compliance with specification:

Title: Metodika tvorby priestorových modelov Publication: 2/16/2016 Explanation: Viď Metodika Grade:

Lineage:

Digitálny model reliéfu (DMR3.5) - základ tvorí DMR3, ktorý bol vytvorený vektorizáciou výškopisu, najmä topografických máp mierky 1 : 10 000, niektoré malé časti aj v mierke 1 : 25 000 (tam, kde nebola k dispozícii mapa v mierke 1 : 10 000) a niektoré časti nad výškopisom ZM SR 1 : 10 000. Topografický ústav Armády SR vygeneroval z pospájaných zdrojových údajov grid s technickými parametrami 10 x 10 m, 25 x 25 m, 50 x 50 m, 100 x 100 m. V rámci DMR3.5 sú riešené aj miesta s výskytom chýb na pôvodnom DMR3, ktoré vznikli nesprávne zadanou hodnotou pôvodných vstupných údajov, napr. zadaním nesprávnej výšky vrstevnice. Takéto miesta boli odstránené ich vymazaním a premodelovaním z bodov okolia chyby pôvodného DMR3, premodelovaním pomocou vrstevníc Základnej mapy 1 : 10 000 alebo premodelovaním využitím údajov z DMR4.

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

7/4/2024