1. Home
  2. RPI
  3. Register activity

Register activity

2/23/2024
04:25 PM

Centrá dochádzky a počet dochádzajúcich [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

2/23/2024
04:19 PM

Pamiatky profánnej architektúry, kaštiele a historická zeleň [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

2/23/2024
04:19 PM

Hranice demografického regiónu a subtypu [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

2/23/2024
04:13 PM

Rozdelenie povrchového odtoku počas roka [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

2/23/2024
04:09 PM

Sídla s historickými pamiatkami [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

2/23/2024
04:09 PM

Ohrozené druhy vodných bezstavovcov [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

2/23/2024
04:09 PM

Potenciál rozvoja aktivít IV. sektora - ústredná správa, banky [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

2/23/2024
04:09 PM

Ohrozené druhy obojživelníkov a plazov - jašterica zelená [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

2/23/2024
04:09 PM

Vybrané obmedzujúce faktory na ukladanie odpadov [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

2/23/2024
04:09 PM

Kraj [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

2/23/2024
04:09 PM

Terestrické ekologické koridory národného významu [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

2/23/2024
04:09 PM

Obmedzenie využívania podzemných vôd [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

2/23/2024
04:06 PM

Kvartérny pokryv [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

2/23/2024
04:06 PM

Potenciál rozvoja štruktúr osídlenia [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

2/23/2024
04:06 PM

Vývoj obyvateľstva za roky 1991 - 1998 podľa okresov [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

2/23/2024
04:06 PM

Počet potratov spolu a hrubá miera potratovosti [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

2/23/2024
04:06 PM

Výhradné ložiská nerudných surovín [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

2/23/2024
04:06 PM

Izolínie priemerného počtu dní so snehovou pokrývkou [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

2/23/2024
04:06 PM

Ochranné pásmo II. a III. stupňa [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

2/23/2024
04:06 PM

Izolínie priemernej ročnej teploty aktívneho povrchu pôdu [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

2/23/2024
04:06 PM

Rastliny lesov a vyšších nadmorských výšok - iskerník platanolistý [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

2/23/2024
04:06 PM

Úmrtnosť žien na nádorové ochorenia [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

2/23/2024
04:06 PM

Endemický druh rastlín - klinček lesklý [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

2/23/2024
04:06 PM

Okresy a mestské časti [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

2/23/2024
04:06 PM
2/23/2024
04:06 PM

Pamiatky profánnej architektúry, kaštiele a historická zeleň [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

2/23/2024
04:06 PM

Hranice demografického regiónu a subtypu [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

2/23/2024
04:04 PM
2/23/2024
04:04 PM

Ohrozené druhy obojživelníkov a plazov - mlok hrebenatý [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

2/23/2024
04:04 PM

Zastavaná plocha v prírodno-sídelných subregiónoch na obyvateľa [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

2/23/2024
04:04 PM

Geologické hranice, zlomy a príkrovové línie [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

2/23/2024
04:04 PM

Typy REPGES s najmenšou rozlohou [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

2/23/2024
04:04 PM

Rozšírenie migroelementov [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

2/23/2024
04:04 PM

Podiel zastavanej plochy z plochy krajinnoekologického komplexu [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

2/23/2024
04:04 PM

Rastliny lesov a vyšších nadmorských výšok - jarabina brekyňová [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

2/23/2024
04:04 PM

Mlok podunajský Triturus dobrogicus (Kiritsescu, 1903) [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

2/23/2024
04:04 PM

Rozdelenie povrchového odtoku počas roka [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

2/23/2024
04:04 PM

Výskyt kalamít komárov [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

2/23/2024
04:04 PM

Oreálny alebo oreotundrálny prvok - pošvatka Arcynopterix compacta [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

2/23/2024
04:04 PM

Koeficient ekologickej kvality katastrálneho územia [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

2/23/2024
04:04 PM

Výroba kovov, strojov, dopravných prostriedkov - počet pracovníkov [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

2/23/2024
04:04 PM

Názov sídla [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

2/23/2024
04:04 PM
2/23/2024
04:04 PM

Ekologická kvalita priestorovej štruktúry krajiny [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

2/23/2024
04:04 PM

Izolínie absolútnych mesačných maxím zrážok [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

2/23/2024
04:04 PM

Bodové hodnoty priemernej ročnej teploty vzduchu [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

2/23/2024
04:04 PM

Sídla s historickými pamiatkami [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

2/23/2024
04:04 PM

Ohrozené druhy vodných bezstavovcov [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

2/23/2024
04:04 PM

Potenciál rozvoja aktivít IV. sektora - ústredná správa, banky [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

2/23/2024
04:04 PM

Ohrozené druhy obojživelníkov a plazov - jašterica zelená [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia