1. Home
  2. Národný register znečisťovania - Výrobné zariadenie

Národný register znečisťovania - Výrobné zariadenie

Slovenský hydrometerologický ústav

Save as ISO XML Save as DCAT XML Open in the National Geoportal

Source identification

Source title:

Národný register znečisťovania - Výrobné zariadenie

Source type:

Spatial data set

Source content:

Súbor neharmonizovaných priestorových údajov poskytujúci informácie o prevádzkarňach definovaných Nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 166/2006. Zdrojom údajov je Národný register uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok dostupný na stránke https://nrz.shmu.sk. Súvisiaca národná legislatíva zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia v znení neskorších predpisov.

Responsible organization:

Custodian
Slovenský hydrometerologický ústav
Jeséniova 17
83315, Bratislava
Slovenská republika
rpi@shmu.sk

Point of contact
Slovenský hydrometerologický ústav
Jeséniova 17
83315, Bratislava
Slovenská republika
monika.jalsovska@shmu.sk

Resource published/last revised/created date:

Publication: 3/19/2024

Frequency of maintenance and updates:

annually

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf-8

Spatial resolution:

Scale number: 10000
Resolution: 100

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.6100°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Northernmost coordinates: 49.6100°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Northernmost coordinates: 49.6100°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: gml+xml Version: neznáma

Resource quality information

Lineage:

Poloha bola stanovená na základe umiestnenia stavby v integrovanom povolení prevádzky resp. prevádzok, s prihliadnutím na dokument EU Registry Manual for reporters (https://cdr.eionet.europa.eu/help/euregistry/Documents/EU%20Registry_Manual%20for%20Reporters_v1.12.pdf)

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Slovenský hydrometerologický ústav
Jeséniova 17
83315, Bratislava
Slovenská republika
rpi@shmu.sk

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

3/21/2024