1. Home
  2. Priemyselné objekty

Priemyselné objekty

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

Priemyselné objekty

Source type:

Spatial data set

Source content:

Dátová sada Priemyselné objekty (PO) je súčasťou jednej z kategórií ZBGIS s názvom Antropogénne prvky– kultúra (AP-K). Dátová sada PO obsahuje polohopisné objekty vzniknuté činnosťou človeka v priemyselnej oblasti. Patria sem triedy objektov: Elektrické vedenie; Komín; Obilné silo, sýpka; Sedimentačná nádrž; Skládka materiálu; Stena lomu; Stĺp, stožiar elektrického vedenia; Studňa; Tank na uskladnenie kvapalín alebo plynov; Transformátor; Vodojem. Objekty sú reprezentované vektorovou priestorovou zložkou a popisnou zložkou, ktorá obsahuje kvalitatívne a kvantitatívne informácie definované v Katalógu tried objektov ZBGIS (KTO ZBGIS) dostupnom na stránke www.geoportal.sk.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Author
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Revision: 12/6/2021

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf-8

Spatial resolution:

Scale number: 10000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Spatial representation type:

vector

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: x-filegdb Name: vnd.shp Name: gml+xml

Resource quality information

Compliance with specification:

Title: Katalóg tried objektov ZBGIS® Publication: 5/1/2013 Explanation: Viď KTO ZBGIS. Grade:

Lineage:

AP-K priemyselné objekty sú časťou jednej z tematických kategórií ZBGIS - geografickej databázy obsahujúcej informácie o polohopisných prvkoch z celého územia Slovenskej republiky. ZBGIS vznikol procesom trojfázového spracovania v rokoch 2002 až 2009, čo územie SR rozdelilo na oblasti s rôznou kvalitou a kvantitou údajov. Prvá fáza spracovania je fotogrametrické vyhodnotenie z leteckých meračských snímok, kde sa zozbierajú všetky dostupné priestorové polohopisné informácie do vektorovej formy s určením súradníc x, y, z, s geometrickou interpretáciou bod, línia a plocha. Druhá fáza je miestne šetrenie, kde sa priamo v teréne reviduje a dopĺňa stav z prvej fázy spracovania. Šetrením v teréne sa overí úplnosť, správnosť a existencia objektov, klasifikácia triedy, doplnia sa predpísané atribúty a novovzniknuté objekty podľa platného KTO ZBGIS. Tretia fáza spracovania je kontrola kvality, ktorá preverí polohovú a tematickú zložku objektov podľa príslušnej ISO normy. Kvalita údajov ZBGIS je definovaná presnosťou geometrie, správnosťou atribútov, kompletnosťou a bezchybnou topológiou. Metódy zberu geometrického aspektu objektov môžu byť geodetické a fotogrametrické. Prednosť má vždy presnejšia metóda.

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

7/4/2024