1. Home
  2. GNÚSES biocentrá

GNÚSES biocentrá

Slovenská agentúra životného prostredia

Save as ISO XML Save as DCAT XML Open in the National Geoportal

Source identification

Source title:

GNÚSES biocentrá

Source type:

Spatial data set

Source content:

Priestorové údaje - Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability (GNÚSES) 2000, biocentrá. GNÚSES vyjadruje základný rámec priestorovej ekologickej stability územia Slovenska. Schválený bol uznesením vlády č. 319 z 27. apríla 1992. Aktualizovaný GNÚSES bol spracovaný na SAŽP (M. Liška) v roku 2000 v referenčnej mierke 1:200 000 a následne zapracovaný do Koncepcie územného rozvoja Slovenska, ktorej záväzná časť bola schválená Nariadením vlády SR. č. 528/2002 Z.z.. Predstavuje priestorové usporiadanie ekologicky najvýznamnejších zachovalých prírodných území (najmä lesov, mokradí, brál, sprievodných porastov vodných tokov a pod.) a vyjadruje vzťah a postavenie ekologicky stabilných území Slovenska v prepojení na európsky systém ekologicky stabilných území, čím vytvára významný dokument pre stratégiu ochrany ekologickej stability, biodiverzity a genofondu Slovenskej republiky. Za biocentrum sa považuje ekosystém alebo skupina ekosystémov, ktorá vytvára trvalé podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a prirodzený vývoj ich spoločenstiev.

Responsible organization:

Author
Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
97590, Banská Bystrica
Slovenská republika
webservices@sazp.sk

Resource published/last revised/created date:

Creation: 12/31/2000

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf-8

Spatial resolution:

Scale number: 200000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.6100°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Northernmost coordinates: 49.6100°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Northernmost coordinates: 49.6100°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: gml+xml Version: neznáma

Resource quality information

Lineage:

Kvalita podkladu: originál; Mapové podklady: ZM 50; Digitizér: SummaSketch II Professional Plus; Rozsah uzemia: SR.

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
97590, Banská Bystrica
Slovenská republika
webservices@sazp.sk

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

3/19/2024