1. Home
  2. Útvary podzemnej vody v predkvartérnych horninách v 3. plánovacom období Vodného plánu Slovenska (2022 - 2027)

Útvary podzemnej vody v predkvartérnych horninách v 3. plánovacom období Vodného plánu Slovenska (2022 - 2027)

Slovenský hydrometerologický ústav

Save as ISO XML Save as DCAT XML Open in the National Geoportal

Source identification

Source title:

Útvary podzemnej vody v predkvartérnych horninách v 3. plánovacom období Vodného plánu Slovenska (2022 - 2027)

Source type:

Spatial data set

Source content:

Dataset obsahuje vektorovú vrstvu hodnotených útvarov podzemnej vody v predkvartérnych horninách (s doplňujúcim členením hydrogeologických kolektorov do 4 podkategórií: vulkanické horniny, horniny s medzizrnovou priepustnosťou, horniny s puklinovou priepustnosťou a krasové horninové prostredie) v mierke 1 : 50 000 platných pre 3. plánovacie obdobie Vodného plánu Slovenska. Vodný plán Slovenska je súčasťou implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (tzv. rámcová smernica o vode) – transponovanej do zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a príslušných vykonávacích predpisov. Zoznam útvarov podzemnej vody je uvedený v nariadení vlády SR č. 282/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd. Údaje patria k sérii priestorových údajov: Útvary podzemnej vody v 3. plánovacom období Vodného plánu Slovenska (2022 - 2027).

Responsible organization:

Owner
Slovenský hydrometerologický ústav
Jeséniova 17
83315, Bratislava
Slovenská republika
ludovit.molnar@shmu.sk

Distributor
Slovenský hydrometerologický ústav
Jeséniova 17
83315, Bratislava
Slovenská republika
marian.haluska@shmu.sk

Resource published/last revised/created date:

Publication: 1/19/2024

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf-8

Spatial resolution:

Scale number: 50000
Resolution: 500

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.6100°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Northernmost coordinates: 49.6100°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Northernmost coordinates: 49.6100°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: vnd.shp Version: neznáma

Resource quality information

Lineage:

Útvary podzemnej vody v predkvartérnych horninách boli vymedzené na základe základných hydrogeologických máp Slovenska M 1:200 000 a máp hydrogeologických rajónov M 1:50 000.

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Slovenský hydrometerologický ústav
Jeséniova 17
83315, Bratislava
Slovenská republika
rpi@shmu.sk

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

1/22/2024