1. Home
  2. INSPIRE PD 8,14 Hluková vrstevnicová mapa pre hluk z priemyslu v aglomeráciách -Lnight

INSPIRE PD 8,14 Hluková vrstevnicová mapa pre hluk z priemyslu v aglomeráciách -Lnight

Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

Save as ISO XML Save as DCAT XML Open in the National Geoportal

Source identification

Source title:

INSPIRE PD 8,14 Hluková vrstevnicová mapa pre hluk z priemyslu v aglomeráciách -Lnight

Source type:

Spatial data set

Source content:

INSPIRE harmonizovaný dataset pre tému vymedzenie vystavenia hluku z priemyselných aktivít v aglomeráciách - posúdenie miery rušenia spánku. (Aglomerácia Košice).

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Point of contact
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
Trnavská cesta 52
82645, Bratislava
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Creation: 12/8/2023

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf-8

Spatial resolution:

Scale number: 10000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.6100°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Northernmost coordinates: 49.6100°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Northernmost coordinates: 49.6100°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: gml+xml Version: neznáma

Resource quality information

Lineage:

Údaje koordinované Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky od relevantných poskytovateľov v zmysle súvisiacich legislatívnych požiadaviek. Smernica 2002/49/ES END (Environmental Noise Directive) (EN , SK verzia) Smernica 2007/2/ES INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the European Community) (EN , SK verzia) Nariadenie 2019/1010 o zosúladení povinností podávania správ v oblasti právnych predpisov týkajúcich sa životného prostredia a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a (EÚ) č. 995/2010, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EÚ, nariadení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 a smernice Rady 86/278/EHS (EN , SK verzia) VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2021/1967, ktorým sa zriaďuje povinný register údajov a povinný mechanizmus výmeny digitálnych informácií v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES (EN , SK verzia) Zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
Trnavská cesta 52
82645, Bratislava
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

12/9/2023