1. Home
  2. Staré banské diela SR - register Geofondu

Staré banské diela SR - register Geofondu

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava

Save as ISO XML Save as DCAT XML Open in the National Geoportal

Source identification

Source title:

Staré banské diela SR - register Geofondu

Source type:

Spatial data set

Source content:

Aplikácia zahŕňa staré banské diela (bodové a líniové) v zmysle zákona č. 44/1988 v znení neskorších predpisov o ochrane a využívaní nerastného bohatstva (banský zákon).

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Miroslav Antalík
Mlynská dolina 1
817 04, Bratislava 11
Slovenská republika
+421 2 59375373 miroslav.antalik@geology.sk

Resource published/last revised/created date:

Revision: 6/23/2021

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf8

Spatial resolution:

Scale number: 50000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.6100°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Northernmost coordinates: 49.6100°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Northernmost coordinates: 49.6100°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: vnd.shp Version: 9.2

Resource quality information

Lineage:

Vrstva starých banských a banských diel bola získaná z nahlásenia na webovú stránku ŠGÚDŠ alebo z archívnych materiálov – záverečných správ nachádzajúcich sa v Archíve ŠGÚDŠ (Geofond).

Metadata

Metadata contact title:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Miroslav Antalík
Mlynská dolina 1
817 04, Bratislava 11
Slovenská republika
+421 2 59375373 miroslav.antalik@geology.sk

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

1/25/2024