1. Home
  2. Mapa genetických typov kvartérnych uloženín SR M 1:500 000

Mapa genetických typov kvartérnych uloženín SR M 1:500 000

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

Mapa genetických typov kvartérnych uloženín SR M 1:500 000

Source type:

Spatial data set serie

Source content:

Geologická mapa kvartéru Slovenska – Mapa genetických typov kvartérnych uloženín, J. Maglay et al., 2009, M 1 : 500 000. Mapa prehľadne znázorňuje priestorové rozloženie a plošný rozsah všetkých základných, ako aj niektorých vybraných „prechodných“ genetických typov kvartérnych sedimentárnych a vulkanických hornín územia Slovenska. Podáva primárny obraz postupnosti ich vývoja a zákonitostí ich distribúcie a depozície. Súčasťou mapy je aj litostratigrafická schéma kvartéru Slovenska. Dostupné na internete: https://app.geology.sk/temapy/.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Miroslav Antalík
Mlynská dolina 1
817 04, Bratislava 11
Slovenská republika
+421 2 59375373

Resource published/last revised/created date:

Revision: 6/23/2021

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf8

Spatial resolution:

Scale number: 500000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.6100°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Northernmost coordinates: 49.6100°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Northernmost coordinates: 49.6100°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: vnd.shp Version: 9.2

Resource quality information

Lineage:

Ako východiskové údaje boli použité údaje o geologickej stavbe a vývoji kvartéru, účelovo extrahované zo všetkých regionálnych geologických máp 1 : 50 000 a vysvetliviek k nim, ako aj z relevantných monografií, základných (archivovaných) geologických máp mierky 1 : 25 000 a manuskriptových vysvetliviek k nim.

Metadata

Metadata contact title:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Miroslav Antalík
Mlynská dolina 1
817 04, Bratislava 11
Slovenská republika
+421 2 59375373

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

2/21/2024