1. Home
  2. Neotektonická mapa SR M 1:500 000

Neotektonická mapa SR M 1:500 000

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

Neotektonická mapa SR M 1:500 000

Source type:

Spatial data set serie

Source content:

Neotektonická mapa Slovenska, J. Maglay et al., 1999, M 1 : 500 000. Mapa zobrazuje kvalitatívne a plošné vyhodnotenie posledného cyklu najmladšej tektonickej aktivity Západných Karpát a Panónskej panvy na území Slovenska.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Miroslav Antalík
Mlynská dolina 1
817 04, Bratislava 11
Slovenská republika
+421 2 59375373 miroslav.antalik@geology.sk

Resource published/last revised/created date:

Revision: 6/23/2021

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf8

Spatial resolution:

Scale number: 500000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.6100°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Northernmost coordinates: 49.6100°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Northernmost coordinates: 49.6100°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: vnd.shp Version: 9.2

Resource quality information

Lineage:

Neotektonická mapa vznikala hlavne z dlhoročného komplexného a územne systematického podrobného výskumu a geologického mapovania kvartéru M 1:25 000, prevádzaného približne od roku 1960, ako aj zo záverov kvartérnej paleografie (najmä paleogeomorfológie a paleohydrografie).

Metadata

Metadata contact title:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Miroslav Antalík
Mlynská dolina 1
817 04, Bratislava 11
Slovenská republika
+421 2 59375373 miroslav.antalik@geology.sk

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

3/4/2024