1. Home
  2. Národný emisný informačný systém - Časť výrobnej inštalácie

Národný emisný informačný systém - Časť výrobnej inštalácie

Slovenský hydrometerologický ústav

Save as ISO XML Save as DCAT XML Open in the National Geoportal

Source identification

Source title:

Národný emisný informačný systém - Časť výrobnej inštalácie

Source type:

Spatial data set

Source content:

Súbor neharmonizovaných priestorových údajov poskytujúci informácie o veľkých spaľovacích zariadeniach, spaľovniach odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov definovaných Smernicou č. 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách. Zdrojom údajov je Národný emisný informačný systém. Súvisiaca národná legislatíva zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia v znení neskorších predpisov.

Responsible organization:

Custodian
Slovenský hydrometerologický ústav
Jeséniova 17
83315, Bratislava
Slovenská republika
rpi@shmu.sk

Point of contact
Slovenský hydrometerologický ústav
Jeséniova 17
83315, Bratislava
Slovenská republika
monika.jalsovska@shmu.sk

Resource published/last revised/created date:

Publication: 3/19/2024

Frequency of maintenance and updates:

annually

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf-8

Spatial resolution:

Scale number: 10000
Resolution: 100

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.6100°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Northernmost coordinates: 49.6100°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Northernmost coordinates: 49.6100°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: gml+xml Version: neznáma

Resource quality information

Lineage:

Poloha bola stanovená na základe údajov oznámených prevádzkovateľmi do Národného emisného informačného systému a porovnaná s umiestnením stavby v integrovanom povolení prevádzky.

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Slovenský hydrometerologický ústav
Jeséniova 17
83315, Bratislava
Slovenská republika
rpi@shmu.sk

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

3/22/2024